Toimintasuunnitelma

Badge Finland -verkoston tavoitteena on tehdä näkyväksi osaamista ja oppimista monipuolisesti eri alueilla ja toimialoilla, esimerkiksi aikuis- ja täydennyskoulutus, ammatillinen koulutus, yhdistys- ja järjestötoiminta, vapaaehtoistoiminta, jne.

Osaamismerkkejä myönnetään Suomessa jo kohtuullisen paljon, mutta niitä ei kuitenkaan tunneta vielä hyvin varsinkaan yrityskentällä, jolloin osaamismerkkien hyödyntämismahdollisuudet ovat heikkoja.

Osaamisen todentamisen haasteena on ollut se, miten osaamisen sisällöt kuvataan – osaamismerkeillä koulutuksen sisältö on helppo kuvata.

Verkoston tavoitteet

Badge Finland -verkoston tavoitteena on levittää tietoisuutta Open Badges -konseptista Suomessa ja edistää konseptin käyttöönottoa erilaisissa organisaatioissa kuten järjestöissä, oppilaitoksissa ja yrityksissä.  Tavoitteena on myös edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä eri sektoreissa ja sektorirajojen yli sekä kasvattaa Open Badges -yhteisöä.

Lisäksi verkoston tavoitteena on tuoda esille konseptiin liittyvää suomalaista osaamista kansainvälisellä tasolla (koulutusvienti) ja seurata kansainvälistä osaamismerkkitoimintaa (Global Badge Alliance ja European Badge Alliance).

Verkoston tavoitteena on myös luoda kriteeristöpohjia ja –suosituksia osaamisen todentamisen yhtenäistämiseksi sekä toteuttaa laatukriteerejä tai –merkkejä.

Verkosto myöntää myös omia osaamismerkkejä ja voi suositella hyväksi havaittuja merkkejä tai merkin myöntäjiä.

BadgeFinland Verkosto

Toiminnan organisointi

Badge Finland on avoin, puolueeton ja riippumaton verkosto, jonka toimintaan ja jäseniksi on tarkoitus saada monipuolisesti eri tahojen toimijoita, joita osaamismerkit kiinnostavat tai jotka jo myöntävät niitä.

Verkoston jäsenten keskuudesta voidaan rakentaa tiiviimpi sparrausryhmä, joka auttaa määrittämään ja priorisoimaan verkoston tehtäviä ja näkyvyyttä eri tilanteissa.

Verkoston jäsenet voivat kukin toimia verkostossa sekä tahollaan itsenäisesti ja esimerkiksi hanketoimintaa voi kukin tehdä itsenäisesti, omissa verkostoissaan tai Badge Finland -verkoston kanssa yhteistyössä.

Badge Finland -verkoston toimintaa koordinoi TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Verkoston jäseneksi liitytään ilmoittautumalla TIEKElle.

Kaikilla verkoston jäsenillä on pääsy verkoston tuottamiin materiaaleihin. Verkoston toiminta ja sen tuottamat määrittelyt, suositukset ja kannanotot perustuvat ensisijaisesti konsensusperiaatteeseen.

Verkoston kohderyhmät

Verkoston kasvattaminen monipuolisesti erityyppisillä toimijoilla on yksi keskeisimmistä tehtävistä verkoston toiminnan käynnistämisessä. Jäsenet voivat olla yksityisistä tai julkishallinnon organisaatioista: oppilaitokset, täydennyskoulutuslaitokset, yritykset, yhdistykset, julkisen sektorin toimijat, vapaaehtoisjärjestöt, jne. Verkoston jäsenyys on organisaatiokohtainen, ja yhdestä organisaatiosta voi toimintaan osallistua useampia henkilöitä. Verkoston jäsenenä voi olla myös yksityishenkilö.

Badge Finland -verkoston tärkein viiteryhmä on sen jäsenistö. Jäsenistön kautta on mahdollista saada kytkentä ja tietoa niistä hankkeista ja organisaatioista, jotka hyödyntävät tai suunnittelevat hyödyntävänsä Open Badge -konseptia. Verkosto toimii yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa, pyrkien muodostamaan aktiivisen vuorovaikutusklusterin.

Verkoston jäsenten tehtävät ja roolit

Koordinaattori:

 • Tehdä osaamismerkki-konseptia tunnetuksi osaamisen todentamisen välineenä
 • Tapahtumat
  • jäsenille ja kaikille konseptista kiinnostuneille
  • tuodaan esille Open Badges -merkkien käyttötapoja, hankkeita ja verkostoa
  • koulutustapahtumat konseptiin liittyen
 • Viestintä
  • Verkkosivujen (badgefinland.fi) ja some-kanavien ylläpito
  • Tehdä näkyväksi se, mitä Suomessa tapahtuu Open Badges -rintamalla/li>
  • Välittää konseptiin liittyvää tietoa ja tuoda hyviä käyttötapoja esille
  • Näkyvyys erilaisissa tapahtumissa, messuilla, jne
 • Kasvattaa ja kehittää Badge Finland -verkostoa
 • Edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä eri toimialoilla ja toimialarajojen yli
 • Seurata kansainvälistä osaamismerkkitoimintaa: Global Badge Alliance ja European Badge Alliance
 • Tuoda esille konseptiin liittyvää suomalaista osaamista kansainvälisellä tasolla (koulutusvienti)

Discendum:

 • Verkkosivujen tekninen ja sisällöllinen toteutua ja ylläpito
 • Open Badge -konseptin teknisestä kehityksestä vastaava taho
 • Open Badge Factory -ympäristön tarjoaminen BadgeFinland-verkostolle
 • Viestintä ja konseptin tunnetuksi tekeminen omalta osaltaan

Muut verkoston jäsenet voivat toimia erilaisissa rooleissa:

 • Tehdä osaamismerkki-konseptia tunnetuksi
 • Viestiä osaamismerkki-konseptiin liittyvistä tekemisistä, tapahtumista ja muusta aiheeseen liittyvästä
 • Edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä osaamismerkkien parissa
 • Kouluttaa Open Badge -konseptia, merkkien suunnittelua, merkkistrategian luomista jne.
 • Osallistua merkkien suunnitteluun, esim. graafinen suunnittelu tai kriteeristöt
 • Merkkien tunnustaja: kattojärjestö tai vastaava, joka tunnustaa jonkin merkin “viralliseksi” ja antaa sitä kautta merkille lisäarvoa
 • Kannattaja /endorser: Yliopisto, YLE, suuret yritykset, kunnat, Opetushallitus
 • Merkki-lähettiläs
 • Testaaja
 • MUU: Standardin kehittäminen, Rajapinnat (Moodle, Fronter, Blackboard, Linkedin, jne)

Viestintä

Badge Finland -verkoston pääviestikanava toimivat verkkosivut osoitteessa www.badgefinland.fi

Lisäksi verkoston viestintää voidaan tehdä sosiaalisen median, kuten Facebook ja Twitter, kautta.Twitterin ja Facebookin osalta on mietittävä järkevä, verkoston toimintaa tukeva malli.

Twitterin @BadgeFinland ja Facebookin ryhmä Badge Finland jäävät verkoston markkinoinnin käyttöön. Twitterissä on käytössä myös mm. seuraavia tilejä: @OpenBadge, @Open Badges, @Open Badges Network, @OBPassport, @OBFactory_

Verkoston sisäisiksi työkaluiksi ovat jo valikoituneet Google Drive ja Slack.

Muiden viestikanavien käyttöä voidaan miettiä verkoston toiminnan kehittymisen myötä.

Rahoitus

Jotta verkoston toiminta lähtee aidosti liikkeelle, on sen toiminnalle saatava vähintään pientä rahoitusta. Alkuvaiheessa koordinaattorin työlle on hyvä saada rahoitusta, esim. verkoston jäsenmaksuilla, jotta sovituille tehtävillä voi aidosti allokoida työaikaa.

Tavoitteena on myös hakea toiminnan käynnistämiselle ja kehittämiselle ulkopuolista rahoitusta, jolloin jäsenmaksujen osuus ei ole niin keskeinen.

Verkoston jäsenet voivat myös niin verkostona kuin erillisinä toimijoina tai ryhminä hakea hankerahoituksia, joihin sisältyy Open Badge -konseptin kehittäminen tai hyödyntäminen jollakin tapaa.
Discendum osallistuu verkoston toimintaan erikseen sovittavalla tavalla, vastaten mm. verkkosivujen pystyttämiseen ja ylläpitoon liittyvistä kustannuksista.

Osallistumismaksu

Verkoston jäsenyys olisi maksullinen. Pienen jäsenmaksun tarkoituksena on sekä sitouttaa organisaatiot verkoston toimintaan, että mahdollistaa koordinaattorille sovittujen tehtävien toteutuminen.

Kaikki verkoston tuottamat materiaalit ovat jäsenten käytettävissä.

Muu rahoitus

Badge Finlandin tavoitteena on hakea myös ulkopuolista rahoitusta toiminnan kehittämiseen ja konseptin eteenpäin viemiseen. Hankkeet voivat olla koordinaattorin vetämiä yhteishankkeita tai toimijakohtaisia erillishankkeita. Päällekkäisiä hankkeita samoihin hakuihin on järkevät välttää.

Potentiaalisia rahoituskanavia voivat olla esimerkiksi OKM, OPH, ESR-hankkeet, säätiöiden rahoituskanavat, liitot, muut julkishallinnon toimijat, esim. HAUS.