Open Badges -merkit – Mitä ne ovat?

Open Badges on Mozilla-säätiön kehittämä avoin tekninen standardi digitaalisten osaamismerkkien luomiseen ja myöntämiseen. Merkkien avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaamista, saavutuksia ja taitoja, joita kartutamme arjessa, työpaikalla, harrastuksissa ja monissa muissa eri yhteyksissä.

Merkit soveltuvat mainiosti myös virallisen oppimisen kautta saatujen taitojen ja osaamisen tunnistamiseen. Oppilaitokset voivat merkkien avulla tuoda esiin aiempaa paremmin koulutusohjelmissa syntyvää osaamista ja tätä kautta tukea opiskelijoidensa työllistymistä.

Käytännössä Open Badge -merkki on kuva, joka sisältää metadataa, jolla merkin myöntäjä kertoo merkin saajan osaamisesta, taidoista tai saavutuksista. Metadataa ovat mm. merkin nimi, kuvaus ja kriteerit sekä myöntämis- (ja erääntymispäivä), todisteet ja myöntäjän tiedot.

Merkkejä myöntävät Suomessa niin oppilaitokset, järjestöt kuin yrityksetkin.

Merkkeihin liittyvät roolit

Merkin myöntäjä (issuer): Merkin myöntäjä on useimmiten organisaatio (järjestö, oppilaitos, yritys jne.), joka myöntää merkkejä omille kohderyhmilleen kuten jäsenilleen, opiskelijoilleen, työntekijöilleen ja asiakkailleen.

Merkin saaja (earner): Merkin saaja on yksityinen henkilö, jolle myönnetään merkkejä eri tahojen toimesta. Merkkejä voi saada osallistumisesta esimerkiksi johonkin tapahtumaan tai osoitettuaan jonkin osaamisen, taidon tai saavutuksen.

Merkin loppukäyttäjä (consumer): Merkin saaja päättää, että mitä merkkejä hän laittaa ja minne. Kun merkin saaja on jakanut merkkinsä esimerkiksi jonkin sosiaalisen median (Twitter, Facebook, LinkedIn..) välineen kautta, merkin katselija, esimerkiksi potentiaalinen työnantaja, on merkin loppukäyttäjä.

Mihin merkkejä käytetään?

Suomessa Open Badges -merkkejä käytetään hyvin monipuolisesti ja organisaatio saattaa käyttää merkkejä useampaankin eri käyttötarkoitukseen.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Saavutettu osaaminen ja siihen vaaditut taidot kuvataan merkin kriteereissä ja usein osaamiseen tunnistamiseen liitetään konkreettisia todisteita osaamisesta. Osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan erityisesti erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan taidoissa, hankeosaamisessa ja järjestöosaamisessa.

Henkilöstön kehittäminen ja pätevyyksien hallinta
Henkilöstön erilaisten osaamisten sekä pätevyyksien tunnistaminen ja hallinta. Organisaatiot käyttävät Open Badges -merkkejä HR-työkaluna, jolla voi seurata henkilöstön osaamista esimerkiksi erääntyvien merkkien avulla. Tällaisia merkkejä ovat mm. erilaiset laatuun ja laatukäsikirjaan liittyvät merkit, tietoturvamerkit ja perehdytysmerkit.

Jäsenyys ja yhteenkuuluvuus
Organisaatioon kuulumisen liittyvät jäsenyysmerkit ovat uudenlainen tapa viestiä ja markkinoida oman organisaation toiminnasta mm. sosiaalisen median eri välineissä. Merkit, jotka myönnetään perustuen siihen, että kuuluu tiettyyn työyhteisöön tai järjestöön, ovat myös yksi tapa nostattaa yhteisöön kuuluvien henkilöiden yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Yhteistyön tukeminen yhteistyökumppaneiden kanssa
Merkkejä voidaan käyttää myös organisaation omien yhteistyökumppaneiden toiminnan ja yhteistyön tukemiseen. Merkit voivat olla mm. tunnustuksia hyvästä yhteistyöstä tai panostuksesta asian eteenpäin viemiseen tai niitä voidaan käyttää toiminnan sertifioinnin välineenä.

Arvojen välittäminen ja kannattaminen
Merkkien kautta on mahdollisuus välittää myös erilaisia arvoja, joita merkin saaja kannattaa. Arvojen välittäjiä voivat olla mm. erilaiset luonnonsuojeluyhdistykset, ihmisoikeuksien puolustamiseen keskittyneet järjestöt ja katastrofiapua välittävät järjestöt. Merkkien kautta merkin saaja voi tuoda oman vakaumuksensa esiin uudella tavalla esiin mm. sosiaalisen median eri välineissä ja toisaalta yhdistys/järjestö saa uudenlaista näkyvyyttä toiminnalleen.

Missä ja miten merkkejä tehdään?

Open Badges -merkkejä voidaan tehdä niitä varten kehitetyillä alustoilla kuten suomalaisessa Open Badge Factoryssa tai joissakin oppimisympäristöissä, kuten Moodlessa. Merkkien suunnittelun ja toteutuksen avuksi Badge Finland -verkoston jäsenet tarjoavat sekä maksutonta että maksullista koulutusta, ja tulevat tapahtumat ja koulutukset löydät Tapahtumat-sivultamme.

Sain merkin, mitä teen sillä?

Merkkien saajat tallettavat merkkinsä johonkin niitä varten kehitettyyn pilvipalveluun kuten Open Badge Passportiin tai Mozilla-säätiön kehittämään Backpackiin. Pilvipalvelusta merkin saaja voi sitten julkaista saamiaan merkkejä haluamilleen tahoille (esim. sosiaalisen median eri välineisiin, linkkinä sähköpostiviestissä tai työhakemuksessa jne.) tarpeen mukaan. Suositeltavaa on, että saaja kerää merkit yhteen palveluun, jotta niitä voi tulevaisuudessa hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti esimerkiksi työnhaun yhteydessä.