Osaamismerkit: Moderni tapa näyttää digiosaamista

Osaamismerkkejä

Ohjaus, opinnollistaminen ja osaamismerkit ovat Oikeus osata kaikille -hankkeen keskeisiä teemoja. Tässä kirjoituksessa kerromme erityisesti digitaitoihin liittyvistä osaamismerkeistä.

Osaamismerkki on digitaalinen ja visuaalinen dokumentti henkilön osaamisesta. Osaamismerkillä voidaan tunnistaa, tunnustaa ja näyttää eri tavoin hankittua osaamista. Osaamismerkillä osoitettava osaaminen voi liittyä esimerkiksi tietoon, taitoon, pätevyyteen tai johonkin tehtävään. Osaamismerkkejä voi hyödyntää oppilaitosten lisäksi monenlaiset organisaatiot ja yhteisöt.

Olemme hankekauden aikana ottaneet harppauksia osaamismerkkien käytössä kolmessa oppilaitoksessa. Kokemukset ovat olleet kannustavia. Paljon on saatu aikaan, olemme kehittäneet omia merkkejä, sekä käyttäneet muiden kehittämiä merkkejä. Olemme kokeilleet rohkeasti eri tapoja hyödyntää merkkejä, ja keränneet uteliaasti kokemuksia. Digitaitomerkkien lisäksi olemme kehittäneet erilaisia osaamismerkkejä. Matkan varrella syntyi esimerkiksi osaamismerkki, joka tukee opiskelijan urasuunnittelua ja opiskelualoihin tutustumista.

Taitotalo

Taitotalossa lähdimme osaamismerkkikokeilussa liikkeelle hyvästä tilanteesta, koska digitiimimme oli jo hankkinut Taitotaloon Open Badge Factory -alustan. Lisäksi olimme käyttäneet osaamismerkkejä sisäisissä koulutuksissa. Hankkeen aikana olemmekin keskittyneet luomaan omia osaamismerkkejä sekä pilotoineet valtakunnallisia Osuvat taidot -osaamismerkkejä.

Olemme käyttäneet Open Badge Factorya omia merkkejämme tehdessä sekä kaikkia merkkejä myöntäessämme. Kouluttajan näkökulmasta on ollut mukavaa arvioida merkkejä, kun kriteerit ovat selkeästi määritelty ja mietitty. Kovasti odottelemme, että tulevaisuus voisi tuoda tullessaan automatiikkaa osaamismerkkien tarkastamiseen. Käsipelillä useiden merkkien arviointi liukuhihnalla on joskus puuduttavaa ja hidasta. Olemme miettineet myös kiinteiden kysymysten luotettavuutta merkkihakemuksissa. On ajan kysymys, kun oikeat vastaukset ovat yleisesti tiedossa, ja merkkiä hakevilla ei välttämättä olekaan tarvittavaa osaamista. Olisikohan mahdollista rakentaa kysymyspankki, josta järjestelmä arpoo tenttijälle satunnaiset kysymykset ja automaattisesti tarkastaa oikeat vastaukset. Voisikohan tällainen toimia jatkossa osaamismerkeissä? 

Ekami

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamilla ei ollut ennen hanketta Open Badge Factory -lisenssiä eikä keskitetysti kokemusta osaamismerkeistä ylipäätänsä, mutta yhtenä hankkeen toimenpiteenä oli lisenssin hankkiminen organisaatioon. Ekamissa keskityttiin osaamismerkkitehtaan käyttöönottosuunnitelman tekemiseen, hyvien ohjauskäytänteiden luomiseen sekä opiskelijoille että opettajille sekä muutaman valmiin osaamismerkkiperheen käyttöönottoon. Näitä valmiita merkkiperheitä ovat olleet Tieken toiminta digitaalisessa ympäristössä -merkkisarja sekä Erasmus+ -hankkeessa tehtyjen Healthy Future kestävä kehitys -merkit.

Eduko

Eduko aloitti hankkeessa Aikuiskoulutus Taitajana ja oli samassa lähtötilanteessa Open Badge Factoryn osalta kuin Ekami. Nyt osaamista on hankittu, suunnitelma on luotu ja osittain toteutettukin. Eduko rakentui kahdesta oppilaitoksesta yhdistymisen merkeissä. Yhdistymisen jälkeen tavoite ja tuleva käyttäjäkunta laajenivat huomattavasti. Eduko otti myös käyttöön Tieken Digitaitojen -osaamismerkkijärjestelmän. Edukon osalta merkistö tukee myös kuntouttavasta työtoiminnasta opiskelemaan siirtyvien polkua. Se pilkkoo osaamiset pienempiin ja helpommin omaksuttaviin paloihin suuren kokonaisuuden sijaan. Työ on vielä kesken, ja merkistöä jalkautetaan kahden yhdistyneen oppilaitoksen henkilöstölle ja opiskelijoille.

Tulevaisuus vakiinnuttaa osaamismerkit

Ei ole hurjan paljon aikaa siitä, kun  osaamisen taso ainakin Office-ohjelmien osalta mitattiin tietokoneen ajokorteilla. Kun selvisi, että opiskelija on suorittanut tietokoneen ajokortin, seuravaksi kysyttiin, että onko se @-kortti, A-kortti vaiko peräti AB-kortti. Sen myötä tiedettiin, mitä tasoa opiskelijan tietotekninen osaaminen on. Osaamistasoa tarkennettiin vielä tarvittaessa kysymyksillä, joilla selvitettiin esimerkiksi sitä, mitä moduuleita korttikoulutukseen kulloinkin sisältyi. Uskomme, että samalla tavalla voimme jatkossa arvioida henkilön digitaitojen osaamista standardisoiduilla osaamismerkeillä. Tulevaisuudessa osaamismerkkien käyttäminen tulee varmasti yleistymään Suomessa. Se on jo nyt yleistynyt huimaa vauhtia. Muuttuvassa maailmassa on selkeästi tarvetta osaamisen näyttämiselle tutkintoja suppeammissa kokonaisuuksissa kuten digitaidoissa. Osaamismerkit ovat joustava ja nopea tapa todistaa omaa osaamistaan. Tutkinnoille on tietysti edelleen paikkansa laajempien ammattitaitovaatimusten näyttämisessä.

Osuvat taidot – digitaitojen osaamismerkistö

Taitotalon oppijoiden kokemuksia

Kysyimme opiskelijoiltamme kokemuksia osaamismerkin suorittamisen kokemuksesta. Taitotalossa erilaisia Digitaito-osaamismerkkejä suoritti pilottikaudella noin 50 opiskelijaa. Osaamismerkit olivat suurelle osalle opiskelijoista uusi asia. Osaamismerkkitilin luomista ei koettu vaikeaksi, ja osaamismerkin suorittaminen koettiin teknisesti helpoksi. Suurin osa opiskelijoista oli myös sitä mieltä, että suorittaisivat mielellään lisää osaamismerkkejä myöhemmin. Konkreettisia hyötyjä opiskelijat eivät osaamismerkeistä olleet vielä ehtineet saamaan, mutta useampi koki, että esimerkiksi työnhaussa oman digiosaamisen esille tuominen osaamismerkkien avulla olisi hyvä ja konkreettinen tapa tuoda omaa osaamistaan esille.

Osaamismerkkimatkamme jatkuu varmasti hankkeen jälkeen, on mahtava päästä kokeilemaan erilaisia mahdollisuuksia osaamismerkkien hyödyntämiseen. 

Kirjoittajat

Kirjoitus on kirjoitettu osana Oikeus osata kaikille -hanketta ja sen on alun perin julkaistu Taitotalon sivuilla. Kirjoittajat: 
Jani Peltola, Eduko 
Antti Avelin, Ekami 
Kaisa Hakala, Taitotalo 
Laura Hassi, Taitotalo 
Maarit Tourunen, Taitotalo

Osaamismerkki kannustaa digitukijoita tunnistamaan osaamistaan

Digituki

Yhteiskunnan digitalisoituessa jokainen meistä tarvitsee digitaitoja. Jokainen meistä tarvitsee toisinaan myös ulkopuolista tukea oman digiosaamisensa kehittämiseen. Tuen tarve voi liittyä turvalliseen toimintaan digiympäristössä, medialukutaitoon, tiedonhakuun tai vaikkapa tietyn digipalvelun käyttöön.

Yhä useampi asiakaspalvelutehtävissä toimiva kunnan, valtion, järjestön ja yrityksen työntekijä onkin viime vuosien aikana saanut itselleen uuden roolin, digitukijan roolin. Usein kyse on uudesta tavasta opastaa asiakkaita eikä digitukea antava sosiaalityöntekijä, opettaja tai työkaveri miellä itseään ensisijaisesti digitukijaksi. Usein digitaitojen opastaminen herättääkin pohtimaan omaa osaamista; onko minulla itselläni riittävä osaaminen, jotta voin opastaa muita?

Erilaiset tehtävät ja organisaatiot osaamisen määrittelyn haasteina

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) koordinoi valtakunnallista digituen kehittämistä. Tarve digituessa tarvittavan osaamisen määrittelemiselle nousi meille esiin jo vuosia sitten digituen antajien taholta. Digitukijat halusivat olla varmoja siitä, että heidän oma osaamisensa on riittävää ja oikeanlaista. Haasteena oli digituen antajien laaja kirjo: meidän täytyi löytää niin valtion viranomaista kuin järjestön vapaaehtoista yhdistävä osaaminen. Sen lisäksi oli luotava mahdollisimman monelle digitukijalle soveltuva tapa saada tukea osaamisen kehittämiseen ja tunnistamiseen.

Ratkaisuksi löytyivät osaamismerkit ja niiden avulla toteutettava osaamisen tunnistaminen. Pääsimme mukaan pilotoimaan digitaitoja kartoittavia Osuvat taidot -osaamismerkkejä. Pilotoinnilla kokosimme tietoa merkeistä niiden kehittäjille, mutta samalla haimme digitukijoille soveltuvaa digiosaamista sekä arvioimme ovatko osaamismerkit ylipäätään hyvä väline osaamisen tunnistamiseen digituen toimijoille. Neljä viidestä pilotointiin osallistuneesta digitukijasta tutustui ensimmäistä kertaa osaamismerkkeihin – samalla tavoin asia oli meillekin uusi.

Osaamismerkit koettiin kuitenkin hyväksi tavaksi tunnistaa ja sanoittaa digitaitojen osaamista. Pilotoinnin yhteydessä kokoamamme palautteen perusteella todettiin, että suurimmalle osalle digitukijoista riittävät perusdigitaidot eli Perusosaaja-merkin sisältämä osaaminen. Osuvat taidot -osaamismerkkien avulla saimme sanoitettua digituessa tarvittavan digitaitojen osaamisen.

Tunnistimme kuitenkin, ettei onnistuneessa digituessa riitä ainoastaan digitaitojen hallinta vaan tarvitaan myös taitoa ihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Yhdessä digituen verkoston kanssa määrittelimme digituen eettisen ohjeistuksen tuntemisen ja ohjausosaamisen luovan hyvän pohjan tälle. Nämä kolme osaamismerkkiä: eettinen ohjeistus, ohjaustaidot sekä digitaidot muodostavat Digitukija-osaamismerkin.

Digituen osaamismerkistö

Suosio yllätti positiivisesti

Ensimmäiset digituen osaamismerkkimme julkaisimme keväällä 2021. Yksittäiset digituen osaamismerkit yhteen kokoava Digitukija-osaamismerkki puolestaan julkaistiin elokuussa 2021. Osaamismerkkien suosio on yllättänyt odotuksemme täysin; Tällä hetkellä olemme saaneet jo yli 3 000 osaamismerkkihakemusta ja lähes päivittäin saamme uusia hakemuksia.

Osaamismerkkien avulla osaamisen tunnistaminen on helppoa niin yksittäisille digitukijoille kuin digitukea tarjoaville organisaatioillekin. Osaamismerkkien hankkiminen on vapaaehtoista. Niiden hyödyt on kuitenkin tunnistettu ja tällä hetkellä muutamat järjestöt ja esimerkiksi Vantaan ja Espoon kaupungit suosittelevat digituen osaamismerkkien hankkimista digituen tehtävissä toimiville työntekijöilleen. Digitukijoiden oma osaamismerkki kannustaa ja rohkaisee digitukijoita luottamaan omaan osaamiseensa. Tästä hyötyy luonnollisesti digitukija itse, mutta ennen kaikkea digitukea tarvitseva asiakas.

Kirjoittaja

Erityisasiantuntija Mirva Gullman, Digi- ja väestötietovirasto

OBF:yn Pro+ Space -palvelu organisaatiotason osaamismerkkistrategian kehittämiseksi

OBP ja OBF logot

Open Badge Factory -tiimin tehtävänä on kehittää ratkaisuja, jotka tukevat sekä Open Badge -merkkejä myöntävien organisaatioiden, että merkkien vastaanottajien ja käyttäjien tarpeita. Open Badge -osaamismerkkien käytön yleistymisen myötä olemme havainneet, että monet organisaatiot Suomessa ja mailmalla käyttävät osaamismerkkejä henkilöstön osaamisen kehittämisen apuna. Olemmekin ennakoinneet, että myöntämisen työkalujen lisäksi monet asiakkaat tulevat tarvitsemaan monipuolisia ratkaisuja, joilla ne pystyvät seuraamaan ja arvioimaan osaamismerkkistrategiansa vaikutuksia ja kehittämään sitä. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että organisaatiolla pitäisi olla mahdollisuus asettaa merkkien avulla tavoitteita tietyille ryhmille (esimerkiksi kaikilla henkilöstön jäsenillä pitäisi olla GDPR-osaaja merkki) ja mitata missä määrin organisaation tavoitteet ovat toteutuneet.

Tukeaksemme osaamismerkkien käyttöä henkilöstöhallinnon tarpeisiin olemme käynnistäneet puolitoista vuotta sitten ison kehitysprojektin, joka on juuri valmistumassa. Projekti oli alunperin nimeltä OBF Enterprise, mutta se sai uudeksi nimekseen OBF Pro+ Space, koska se rakentuu OBF Pro:n ja Open Badge Passportin Space (ympäristö) -palveluiden yhdistämisestä.

Henkilökohtaisesta ympäristöstä kohti jäsenympäristöjä

Alunperin Open Badge Passport on henkilökohtainen ja yhteisöllinen ympäristö, jossa merkin saajat voivat säilyttää ja hallinnoida omia merkkejään, jakaa niitä Passissa tai sen ulkopuolelle, luoda mikro-portfoliota, suositella muiden merkkejä ja saada omiin merkkeihinsä muiden suositteluja. Ympäristö (space) on yhtä organisaatiota varten luotu “dedikoitu alue” Open Badge Passportin sisällä. Ympäristöllä on asiakkaan brändin mukaan personoitu login-sivu ja se tukee erilaisia SSO-kirjautumistapoja, kuten esimerkiksi HAKA-kirjautumista.

Ympäristö tarjoaa jäsenilleen, “suodatetun näkymän”, jossa näkyy vain kyseisen yhteisön jäsenet ja heidän merkkinsä. Tämän ansiosta käyttäjät löytävät helposti heille osoitetut merkkihakemukset ja merkkipolut ja pystyvät helpommin seuraamaan muita jäseniä ja antamaan tai vastaanottamaan suositteluja. Ympäristö ei kuitenkaan ole suljettu tila, sillä kaikilla jäsenillä on mahdollisuus navigoida vapaasti Open Badge Passportissa ja yksi käyttäjä voi olla jäsen useissa ympäristöissä.

Organisaation kannalta oma ympäristö tarjoaa työkaluja, joilla se voi asettaa osaamisen kehittämisen tavoitteita ja seurata niiden toteutusta. Käytännössä se tarkoittaa, että ympäristön suunnittelijat (creator) osoittavat tietyille valituille jäsenille, ryhmille tai kaikille ympäristön jäsenille organisaation OBF-ympäristössä luotuja merkkejä ja merkkihakemuksia. Kun jäsen hyväksyy hänelle osoitetun tavoitteen, se siirtyy hänen henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa, ja samalla ympäristön adminit ja suunnittelijat pystyvät seuraamaan miten heidän osoittamansa tavoitteet toteutuvat. Tavoitteiden asettelussa oppimispolkujen merkitys korostuu, joten olemme kehittäneet ympäristöön työkalun nimeltä Minimap, joka mahdollistaa polkujen esittämisen graafisessa muodossa. Minimap muistuttaa metrokarttaa. Siinä on asemia, joihin voi liittää sekä oman organisaation kehittämiä merkkejä ja merkkihakemuksia että myös Open Badge Passportissa olevia organisaation partnerien merkkejä. Näin ympäristö tukee myös eri organisaatioiden välistä yhteistyötä ja yhteisten oppimispolkujen rakentamista.

OBF Open spaces

Pro+ Space -palvelu on ollut syksystä 2021 lähtien pilottikäytössä. Ensimmäiset asiakkaat ovat korkeakouluja, järjestöjä ja niiden verkostoja. Omia ympäristöjä ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi isot ranskalaiset territoires apprenant (oppivat maakunnat) -verkostot ja  Luxembourgin valtakunnallinen kouluverkosto (Edupass.lu). Kuten alussa kerroin, henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskiössä monien suomalaisten oppilaitosten ja järjestöjen osaamismerkkihankkeissa, joten uskon vahvasti, että Pro+ Space -palvelu pystyy tarjoamaan niille mahdollisuuden käyttää osaamismerkkejä yksilökohtaisen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen lisäksi myös organisaatiotason osaamisstrategian vaikuttavuuden arviointiin ja johtamiseen. Ympäristön käyttömahdollisuudet eivät kuitenkaan rajoitu henkilöstön osaamisen kehittämiseen, vaan sen avulla voidaan myös kehittää ja johtaa esimerkiksi oman opiskelija- tai jäsenkunnan osaamisen kehittämistä.

Tule webinaariin, niin kuulet lisää

Jos olet kiinnostunut kuulemaan enemmän Pro+ Space -palvelusta ilmoittaudu mukaan webinaariin, joka pidetään tiistaina 15.2 klo 14.00.

Kirjoittaja Eric Rousselle on Open Badge Factoryn toimitusjohtaja

Digitaitojen valtakunnallinen osaamismerkistö – valmis malli digitaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Artikkelin kuvituskuva

Osuvat taidot -hankkeessa kehitetty valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö on valmistunut. Organisaatiosi voi nyt ryhtyä merkkien myöntäjäksi.

Digitaitojen osaamismerkistö koostuu kymmenestä perusmerkistä, jotka on jaettu viidelle osaamistasolle. Jokaisesta hyväksytysti suoritetusta tasosta saa metamerkin osaamisen todisteeksi. Digitaitojen osaamismerkit on tarkoitettu yhtälailla opiskelijoiden, opetushenkilöstön, työelämän, vapaan sivistystyön henkilöstön ja asiakkaiden tai kenen tahansa kansalaisen suoritettaviksi.

Organisaatio pääsee myöntämään digitaitojen valtakunnallisia osaamismerkkejä, kun

Tämän jälkeen organisaatio voi tilata merkistön tilauslomakkeella. Tutustu merkistöön ja sen tilaamiseen TIEKEn verkkosivuilla.

Osaamismerkistön myöntäjän kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutuksesta saa hyvän tietopaketin osaamismerkkien suunnittelusta, myöntämisestä ja koko osaamismerkkikonseptista. Lisäksi kouluttajakoulutus tukee osallistujien toimintaa Osuvat taidot -digitaitojen osaamismerkkien parissa ja antaa arvioijan oikeudet osaamismerkistöön.

Kouluttajakoulutus sisältää kolme aihealuetta, joista jokaisesta järjestetään tunnin mittainen verkkokoulutus:

  • Digitaaliset osaamismerkit
  • Osaamismerkkiohjelmistot (Open Badge Factory ja Open Badge Passport)
  • Osuvat taidot -arvioija

Kouluttajakoulutuksessa hankittu osaaminen todennetaan osaamismerkkihakemusten avulla. Jokaisella kolmella aihealueella on oma merkkihakemus. Kun kaikki kolme merkkiä on suoritettu hyväksytysti, saa koulutuksen suorittanut Osaamismerkkiosaajan metamerkin.

Kouluttajakoulutus on osallistujille maksuton. Koulutusta voivat tarjota sekä TIEKE että Opintokeskus Sivis.

Lisätiedot

Verkkosivut: tieke.fi/digitaitomerkistö

Merja Sjöblom, merja.sjoblom[at]tieke.fi

Osaamismerkeistä iloa oppimiseen! Osaamismerkit Luksiassa

Osaaminen ja sen tunnistaminen ovat tärkeitä asioita nykyisessä ammatillisessa opiskelumaailmassa. Meillä on jo paljon osaamista ja jollain tavoin sitä pitää tuoda näkyväksi. Yksi keino on osaamismerkkien suorittaminen. Kun sinulla on jo osaamista, voit tuoda sen esille ja suorittaa osaamismerkin. Sillä, mistä olet osaamisen hankkinut, ei ole merkitystä. Osaamismerkkien myötä saadaan oppimiseen uusi ulottuvuus konkreettisen merkin muodossa.

Pelillisyyttä ja sopivasti kilpailuhenkeä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä osaamismerkkejä voivat suorittaa niin opiskelijat kuin opettajat ja muu henkilöstö sekä työpaikkaohjaajat. Jokaiselle kohderyhmälle löytyy osaamismerkein tunnistettavaa osaamista. Osaamismerkit tuovat opiskeluihin mukaan pelillisyyden ja sopivaa kilpailuhenkeä, kun vertaillaan, kuka on jo suorittanut merkkejä.

Käänteisen oppimisen osaamismerkki

Opettajat voivat suorittaa Käänteisen oppimisen osaamismerkin. Käänteisen oppimisen (tai luokkahuoneen) eli Flipped Learning:n ideaa lähdettiin työstämään Luksiassa kansainvälisessä FLIP-IDEAL- Flipped Learning in Adult Education Erasmus+ projektissa (2018-2020).

Mukana oli yhteistyökumppaneita Irlannista, Belgiasta, Alankomaista, Iltaliasta ja Sloveniasta. Projekti kesti parisen vuotta ja sen aikana saatiin aikaan monenlaisia tuloksia. Loimme yhdessä Moodle-kurssin, jossa käänteistä oppimista kuvattiin niin teorian kuin käytännönkin kautta. Tämän kurssin avulla pystyy tutustumaan käänteisen oppimisen ideaan ja saa käytännön esimerkkejä sen hyödyntämisestä. Kurssin päätteeksi on mahdollista hakea osaamismerkkiä. Näitä merkkejä onkin jo suoritettu jonkin verran.

Tiina Vesanen ja Riikka Suhonen valmistautuvat FLIP-IDEAL -projektin levitysseminaariin

Seuraava askel meillä Luksiassa on osaamismerkkien käyttöönotto laajemmin opettajien ja henkilökunnan osaamisen tunnistamisessa sekä osaamisen kehittämisessä.

Osuvat taidot -osaamismerkit osaksi TDY-opintoja

Luksian on myös mukana Osuvat taidot -ESR-projektissa, jossa luodaan osaamismerkkejä Toiminta digitaalisessa ympäristössä (TDY) -opintoihin. Luksia on pilotoinut osaamismerkkejä useamman ryhmän voimin.

Kyselimme opiskelijoilta kokemuksia ja kommentteja hankkeen Moodle-kurssista ja merkkien suorittamisesta. He olivat pääosin tyytyväisiä merkkeihin ja kurssiin. Vastauksista huomasi selkeästi eroa sen mukaan kuinka paljon opiskelijoilla oli kokemusta ennen kurssin suoritusta. Ne, joilla oli kokemusta ja osaamista, kokivat kurssin helpoksi ja nopeaksi suorittaa. Toiset taas kokivat varsinkin tietyt asiat vaikeaksi. Ja useampi totesi, että tehtävät vaikeutuvat edetessä. Ja tämähän on juuri tarkoitus.

Opiskelijoiden mielestä itseopiskelu oli hyvä tapa, kun voi käydä materiaalia läpi ja tehdä tehtäviä omaan tahtiin. Ja vaikka osaamista oli ollutkin jo ennestään, silti kurssilta oli tarttunut mukaan uutta osaamista. Sekä osaamismerkkejä, jotka olivat useimmille opiskelijoille ihan uusi tuttavuus.

Uudistetun työpaikkaohjaajakoulutuksen osaamismerkit

Työpaikkaohjaajakoulutusta kehitettiin tälle vuodelle asiakaslähtöisesti palautteiden perusteella ja uusiutuneeseen koulutukseen liitettiin osaamismerkit.

Uusiutunut koulutus koostuu viidestä osiosta, joista osaamismerkkejä voi hakea. Viidestä osaamismerkistä muodostuu metamerkki, Osaava työpaikkaohjaaja.

Merkkien hakuaktiivisuus näyttää hyvältä, ja osaamismerkkejä työpaikkaohjaajille on tänä vuonna myönnetty jo yli neljäkymmentä.


Kirjoittajat

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Tiina Vesanen, Terhi Matikainen, Marianne Seppä, Riikka Suhonen

Kuulet lisää Luksian osaamismerkeistä Badge Finland -webinaarissa tiistaina 25.5. klo 14. Ilmoittaudu mukaan tästä >>

Peruskoulujen opettajat todentavat digiosaamistaan osaamismerkein

Osaamismerkit opetuksessa

Osaamismerkillä tehdään näkyväksi se digiosaaminen, jota peruskoulujen opetushenkilöstöllä on.

Opetushenkilöstö näyttää osaamisensa kuudella erilaisella digitaalisen osaamisen alueella. Näitä taitoja ovat esimerkiksi opetusteknologia oppimisprosessissa, ohjelmointi ja algoritminen ajattelu sekä etiikka, moraali ja tekijänoikeudet.

“Osaaminen liittyy vahvasti työelämätaitoihin, miten hyödynnät teknologiaa yhteistyöskentelyssä tai miten käytät esimerkiksi algoritmista ajattelua ongelman purkamisessa.”, taustoittaa digitaalisen kehityksen projektipäällikkö Mira Mämmi.

“Myös älypuhelimen hyödyntäminen työskentelyvälineenä siinä missä läppäriä tai muistivihkoa, on hyvä taito oppia ja ennen kaikkea opettaa. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat heitä tulevaisuuden opinnoissaan ja töissään.”, Mämmi jatkaa.

Esittelyvideo osaamismerkkien suorittamisesta

Peruskoulun opetussuunnitelma edellyttää opetushenkilöstöltä entistä enemmän digitaalisia taitoja, jotta tasa-arvoinen digioppiminen kouluissa mahdollistuu.

Osaamismerkkien kautta hankittavan osaamisen sisältöihin ja oppimistapaan voi tutustua myös uuden esittelyvideon avulla. Videolla lahtelaiset luokanopettajat Krista Liuttu ja Juha Suontama kertovat osaamismerkkien suorittamisesta sekä sitä kautta hankittavan osaamisen merkityksestä omaan työhönsä. Videossa mukana on myös Harjun koulun 3AB-luokan oppilaita.

Lahden kaupungissa käytetään digitaalisia Open Badge -osamismerkkejä, joista voi tulostaa todistukset ja jotka halutessaan kerääntyvät Open Badge Passport -palveluun. Palvelussa voi vastaanottaa, tallentaa ja jakaa osaamismerkkejä sekä tehdä niiden avulla omaa kokonaisosaamista kuvaavan CV:n.

Tutoropettajat osaamisen tukena

Osaamisen kehittämisen tukena toimivat tutortoiminnasta innostuneet Lahden peruskoulujen opettajat. Tutoropettajat edistävät opetussuunnitelman toteutumista kouluissa, tukevat opettajia uuden pedagogiikan käyttöön ottamisessa sekä järjestävät ohjausta tieto- ja viestintäteknologian käytössä erilaisissa pedagogisissa tilanteissa. Tänä lukuvuonna tutoropettajat toimivat osaamisen tuen lisäksi osaamismerkkien todentajina.

Osaamismerkeillä hankittu osaaminen vahvistaa ammattitaitoa

Osaamismerkit suorittamalla voi osoittaa hallitsevansa tämän päivän työelämässä tarvittavia digitaalisia osaamisalueita. Tällainen osaaminen on hyödynnettävissä laajasti erilaisissa työtehtävissä ja organisaatioissa.

“Henkilöstön osaamiseen panostaminen on keino sitouttaa ja samalla varmistaa, että meillä on osaavaa väkeä töissä”, sanoo aluepäällikkö Mauno Väänänen Lahden perusopetuspalveluista.

“Toivomme tämän lisäävän kiinnostavuuttamme työnantajana ja houkuttelevan myös uusia opetusalan ammattilaisia hakeutumaan meille töihin.”

Lisätietoja

Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue
Lasten ja nuorten kasvun vastuualue, Yhteiset palvelut
Mira Mämmi, projektipäällikkö, digitaalinen kehitys, puh. 044 018 7148


Artikkelin kuvassa lahtelaisesta Kasakkamäen peruskoulusta luokanopettaja Juha Suontama, joka kertoo Lahden perusopetuksen osaamismerkkien esittelyvideolla osaamismerkkien suorittamisesta.

Kuulet lisää Lahden kaupungin tutoropettajista Badge Finland -webinaarissa 21.4.2021 klo 14. Ilmoittaudu mukaan tästä >>

Pelillisyys motivoi osaamisen todentamiseen osaamismerkein

Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeessa otettiin digitaaliset osaamismerkit käyttöön digitutoreiden osaamisen todentamiseksi. Tavoitteena on lisätä vapaan sivistystyön oppilaitosten digitutoreiden näkyvyyttä Vapaan sivistystyön digitutor -metamerkin avulla.

Vapaan sivistystyön digitutor -metamerkin saavuttaa, kun suorittaa viidestä tarjolla olevasta perusmerkistä vähintään neljä.

Vapaan sivistystyön digitutorin osaamismerkit

Merkkejä kerätään ammatillisesta mielenkiinnosta ja omaksi iloksikin

Hankkeen digitutor-toiminnassa mukana olevat opettajat kertovat, että merkkejä kerätään erityisesti hanketoimintaan liittyen sekä omaksi iloksi. Osaamismerkkien pelillisyys motivoi suorittamaan merkkejä lisää ja näin osoittamaan omaa osaamistaan monillakin eri osa-alueilla.

Merkit kerätään maksuttomaan Open Badge Passporttiin, jossa monet ovatkin avanneet merkit julkisiksi eli muiden käyttäjien nähtäviksi. Osa on jakanut merkit myös esimerkiksi LinkedIniin, vaikka eivät työnhakutilanteessa olekaan.

Isona kuvana osaamismerkit ovat erinomainen vaihtoehto myös perinteisten paperisten kurssitodistusten korvaajina. Merkkiin liittyvät osaamistavoitteet ja -kriteerit on helppo lukea merkin metadatasta.

Omaa kehittämistä tapahtuu paljon – miksi sitä ei tekisi näkyväksi?

Työpäivän kohokohta. Pöytäkirjan kirjoittaminen vai erä Counter-Strikea? Jääköön lukijan arvattavaksi.

Kari Salin Virta-opistosta on suorittanut kaikki viisi digitutorin perusmerkkiä, joten Digitutorin metamerkkikin on hänelle myönnetty. Karin mielestä Emill-sisällöntuottajan merkki oli teknisesti haastavin, sillä esimerkiksi kategoria vaikuttaa mm. valmiin materiaalin ulkoasuun. Tietojensa päivittäjä -merkki oli helppo, sillä omaa kehittämistä tapahtuu paljon ja sen kuvaaminen oli helppoa. Digiopastaja-merkki oli sikäli helpoin, että digiopastajana toimiminen on jokapäiväistä – piti vain valita, minkä tapahtuman kuvaisi merkkihakemukseen.

Kari on kerännyt Passporttiinsa myös muita merkkejä, mm. Osuvat taidot -hankkeen osaamismerkit osana Digi- ja väestötietoviraston digituki-toimintaa. Näistä Kari suoritti kaikki 10 merkkiä, saaden ylimmän tason metamerkin, Ongelmanratkaisija.

Virta-opistossa ei ainakaan toistaiseksi myönnetä osaamismerkkejä, mutta erityisesti kieltenopetuksen kohdalla asiaa on mietitty. Toistaiseksi asia ei ole konkretisoitunut. Kari näkee, että kun asiaan paneudutaan, kannattaa tehdä yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa.

Metamerkki motivoi suorittamaan yksittäisiä merkkejä

Oppiminen ja osaamisen kartuttaminen on kuin sadonkorjuuta. Osaamismerkit ja uudet taidot kerätään “reppuun” edelleen käytettäväksi

Anna-Kaarina Perko Lapuan Kansalaisopistosta on kerännyt Passporttiin jo kiitettävän määrän erilaisia osaamismerkkejä, useat liittyvät tavalla tai toisella digiosaamiseen.

Digitutorin merkeistä Anna-Kaarina suoritti neljä merkkiä, ansaiten Digitutorin metamerkin. Metamerkki oli se, joka motivoi suorittamaan yksittäiset merkit. Vastaavaa merkkiä ei muualta tällä hetkellä ole mahdollista saada.

Yksittäiset merkit olivat mielekkäitä ja osaltaan myös riittävän haastavia. Merkkien avulla tuli haastettua myös itseään tekemällä asioita, joita ei ehkä muuten olisi tehnyt.

Yleisesti osaamismerkit motivoivat tekemään uusia asioita. Pelillistäminen toimii ja uusien merkkien kerääminen innostaa. Suunnitelmissa on suorittaa lisää osaamismerkkejä esimerkiksi yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan liittyen. Anna-Kaarina näkeekin, että osaamismerkkeihin tutustuminen voi myös rohkaista mukaan vaikkapa yhdistystoimintaan.

Merkkien jakaminen on tilanne- ja tarvekohtaista. Erityisesti metamerkkien jakaminen esimerkiksi LinkedIniin on hyödyllistä.

Lapuan kansalaisopistossa ollaan ottamassa osaamismerkit käyttöön. Kehitystyö aloitetaan hankkeen kautta, jolloin työ on helppo toteuttaa ja jalkautus muuhun kansalaisopiston toimintaan on myöhemmin helppoa. Ensimmäiseksi lähdetään kehittämään työelämätaitoihin liittyviä osaamismerkkejä.

Osaamismerkit nostavat ammatillista itsetuntoa

Digituutori Ilarin lapsenlapsi toimii hänen henkilökohtaisena natiividigituutorinaan

Ilari Mehtonen Sastamalan opistosta suoritti neljä digitutorin perusmerkkiä, ansaiten Digitutorin metamerkin. Merkit innostivat osoittamaan osaamista tietotekniikan ja digituen saralla. Kädentaidoista ja taideaineista Ilarilla on jo osaamisen todisteita – tietotekniikasta ei vastaavia aiemmin ollut.

Merkit nostivat myös ammatillista itsetuntoa. Merkkien kerääminen oli kohtuullisen helppoa, sillä aiheet olivat hyvin tuttuja, ja merkkihakemusten avulla oli mahdollisuus näyttää aiemmin hankittu osaaminen.

Valokuvaus on Ilarin intohimo ja osa työtäkin – hän mm. kuvaa opinto-oppaaseen kuvia. Valokuvaamisen ja kuvankäsittelyn osaamismerkit olisivatkin tervetulleita, samoin vaikkapa taitto-ohjelmien hallintaan liittyvät osaamismerkit.

Sastamalan opistossa myönnetään mm. kielenosaajan osaamismerkkejä. Merkit kehitettiin yhteistyössä Linnalan opiston, Sastamalan Opiston ja Valkeakoski-opiston kanssa osana hanketoimintaa ja ne ovat pysyvässä käytössä tälläkin hetkellä. Kielimerkkien osaamiskriteerit perustuvat Kielitaidon eurooppalaiseen viitekehykseen (EVK). Merkkejä jaetaan myös muiden oppilaitosten hyödynnettäväksi.

Merkit hyötykäytössä ja avoimesti jaettuna

Digineuvontaa Tornion kaupungin kirjaston tiloissa

Arja Jaako Tornion kansalaisopistosta suoritti neljä digitutorin merkkiä, ansaiten näin Digitutorin metamerkin. Arja innostui suorittamaan merkit digitutoreiden verkkotapaamisen perusteella, jotta oma tekeminen ja osaaminen tulee todennetuksi. Arjan mielestä merkit eivät olleet järin haastavia, Tietojensa päivittäjä -merkkiä varten piti toki kirjata ylös merkkihakemuksen vaatimusten mukaisesti tietoa koulutuksista tai niiden tallenteista.

Digitutorin metamerkin Arja on avannut julkiseksi Passportissa. Tämä on järkevää, sillä Tornion kansalaisopisto on Lapin alueen mentoriopisto digiasioissa. Merkin jakaminen voikin helpottaa yhteydenottamista.

Arjalla on kaikkiaan 48 merkkiä omassa Passportissa, niistä iso joukko ammatillisesta opettajakoulutuksesta: mm. yrittäjäkasvatus, tietotekniikka ja digitalisaatio sekä digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen. Merkkejä Arja on avannut julkisiksi, vähintään yhteisölle näkyväksi. Yleensä metamerkin määrittäminen julkiseksi riittää.

Arja on myös hyödyntänyt osaamismerkkejä muiden opintojen osana aiemmin opitun hyväksilukemisessa.

Myös Tornion kansalaisopistossa tullaan hyödyntämään osaamismerkkejä. Edellä mainitut kieliosaajan osaamismerkit otetaan käyttöön, ja niiden jatkoksi toteutetaan Saamen kielen merkki. Verkostojen kautta yritetään löytää esimerkiksi kädentaitojen merkkejä, joita voisi hyödyntää omassa toiminnassa. Yksi suunnitteilla oleva osaamismerkki on palvelumuotoilukoulutuksen merkki.

Omat kokemukset helpottavat merkkien suunnittelutyötä

Kristiina näkee, että osaamismerkkien pelillisyys motivoi ihmisiä.

Kristiina Väliniemi Kurikan kansalaisopistosta on myös suorittanut digitutorin neljä perusmerkkiä ja hänenkin Passportistaan löytyy siis Digitutorin metamerkki. Motivaattorina toimi toisen hankkeen tiimoilta herännyt ajatus myöntää osaamismerkkejä.  Hän on jakanut oman osaamismerkkinsä LinkedIniin sertifikaattina, samoin kuin joitain muita osaamismerkkejä, kuten Haaga-Helian myöntämän Osaamisperusteisuuden osaamismerkin.

Osaamismerkkien pelillinen mahdollisuus varmasti motivoi monia ihmisiä. Ylipäätään Kristiina näkee, että kokonaisuuksien palastelu pienempiin osioihin on hyödyllistä.

Kurikan kansalaisopistossa on pohdittu osaamismerkkien käyttöönottoa. Ensimmäinen kurssi, jolta merkin olisi syksyllä 2020 saanut, ei valitettavasti toteutunut. Yleisesti Kristiina näkee osaamismerkit hyödyllisenä osaamisen tunnisteena. Osaamisperusteisuuden myötä osaamismerkkien käyttökin varmasti lisääntyy, myös Kurikan kansalaisopistossa.

Hyötynäkökulma näkyväksi merkkien myöntäjille ja suorittajille

Osaamismerkit ovat vielä osin uutta kulttuuria, eikä niiden arvoa aina riittävästi ymmärretä. Merkkien tunnettuuden, hyväksyttävyyden ja arvostamisen eteen on vielä tehtävä töitä.

Toisaalta erityisesti vapaan sivistystyön kursseille ja tilauskoulutuksiin olisi helppo ottaa osaamismerkit käyttöön. Ihannetilanteessa ilmoittautuja osaisi itse kysyä, saako tältä kurssilta digitaalisen osaamismerkin. Myös opettajan pitää nähdä osaamismerkkien hyöty sekä osana arviointia että merkin saajan näkökulmasta.

Tärkeää on tuoda kokemuksia ja caseja esiin, jotta näkyvyys lisääntyy. Yhteistyö on tärkeää merkkien kehittämisessä.

Valtakunnalliset osaamismerkistöt, kuten Osuvat taidot, nousevat tulevaisuudessa isoon arvoon ja ovat kaikille toimijoille helppoja ottaa käyttöön.

Merkkien saajat mukaan kehittämistyöhön?

Osaamismerkkien kehittämisen kannalta erittäin mielenkiintoinen malli on se, että merkin saajat otetaan merkin kehittämiseen mukaan. Tästä hyvinä esimerkkeinä Badgeverse ja Otavian merkit. Passportissa on myös mahdollisuus myöntää itselleen osaamismerkkejä ja pyytää niille suosituksia, esimerkkinä voisi olla vaikkapa ”Minä yhdistystoimijana” -merkki tai merkkikokonaisuus.

Osaamismerkit mukana jatkuvan oppimisen matkalla

Yleisellä tasolla osaamismerkit ovat kätevä osaamisen tunnistaminen väline. Niiden hyöty nousee esiin erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkean opinnoissa. Osaamisen sanoittaminen osaamismerkissä on tärkeä arvo, kun todellinen osaaminen näkyy helposti.

Työelämä tulee ehkä vähän jälkijunassa, tai tekee näkymätöntä työtä. Osaamisen osoittaminen työelämässäkin on keskeistä, joten osaamismerkit ovat yksi erinomainen keino jatkuvan oppimisen matkalla.


Kirjoittaja
Merja Sjöblom
Digiosaamisen vauhdittaja
Badge Finland -verkoston koordinaattori
TIEKE
merja.sjoblom[at]tieke.fi

Badgeverse, vapaan sivistystyön villikortti

Syysterveiset Heinolan kansalaisopistolta! Olen Laura Paronen, tunneherkkä hanketerminaattori ja kymmenen vuoden ajan olen ollut se suloisen kirpeä digipiikki monen opettajan ja kollegan lihassa!

Osaamismerkeillä pelataan jo monessa organisaatiossa. Heinolan kansalaisopistolla merkkejä lähdettiin kehittämään digi- ja perustaitohankkeessa (OPH). Kansalaisopiston alaisuudessa toimivalla Mediapajalla homma lähti ihan lapasesta. Me rakennettiin oma peli! Badgeverse vie pelaajan avaruudellisissa teemoissa digitaitoihin, inhimillisiin taitoihin sekä HeiMo -merkistöön, joka sisältää mm. kahvila- ja asiakaspalvelutyöskentelyä. Heinolan kansalaisopisto on Jyränkölän Setlementti ry:n hallinnoima oppilaitos, joka tarjoaa hyvin monipuolista koulutusta ja harrastusmahdollisuuksia. Mottomme on ”Tehkää tästä ihmisten puutarha” ja taitaapa tämä näkyä pelissämmekin.

Pelin kohderyhmää tässä vaiheessa ovat hyvinkin erityiset ryhmät. Mediapajalla on suuntaa hakevia nuoria, joista monella on rankka tausta kuten koulukiusaamista, mielenterveysongelmia, päihteitä tai muuta, mikä hankaloittaa heidän arkeaan tai kiinnittymistä esim. koulutukseen. Lisäksi Heinolan kansalaisopisto järjestää kotoutumiskoulutusta HeiMossa, se on kaikelle kansalle suunnattu olohuone. HeiMo toimii myös maahanmuuttajien kohtaamispaikkana. HeiMon kahvila on oppimisympäristö kaikille kotokoulutuksessa oleville maahanmuuttajille sekä työllistämistoiminnassa eri-ikäisille kantasuomalaisille. Uskon että monet vapaan sivistystyön toimijat jakavat tällä hetkellä tätä vaikealta tuntuvaa ajatusta, miten tunnistaa ja tunnustaa erityistä tukea vaativien kohderyhmien osaamista.

Badgeverse -pelissä osaamisalueet liikkuvat tietotekniikan, humanismin, tunnetaitojen, ekologisuuden, asiakaspalvelun ja kahvilatyön maastoissa. Lisänä tietenkin yksilölliset merkit. Pelissä lähdemme siitä ajatuksesta, millaisen merkin itse haluaisit saada. Tiedostamme perustaitojen puutteen, syrjäytymisuhan ym. mutta emme rakenna mitään ”Osaan viikata vaatteeni” -merkkejä. Tällaisiin kun tuntuu kentällä paljon törmäävän. Pyrimme myös pois porrasmaisesta oppimismallista. Perinteiset oppilaitokset toimivat jo näin: lukiossa kahdesta hylätystä kurssista tulee etenemiseste, mikä romuttaa nuoren motivaation. Badgeverse -pelissä merkkien ansaitseminen ei edellytä tiettyä järjestystä. Tällainen tapa pirstaloida oppiminen ja ajattelu herättää vaihtelevia ajatuksia opettajien keskuudessa.

Taustalla meillä on voimakas pelillinen ajattelu. Itse rakastan ilmiöitä ja pelejä oppimisen kannalta, sillä ei ole väliä onko peli monimutkainen verkkokyhäelmä tai vaikka Kimble. Intohimoni osaamismerkkeihin syttyi jo vuonna 2014 kun pummin näin vapaan sivistystyön opettajana mukaan ammatillisten opettajien pelilliseen täydennyskoulutukseen ”Osaamispisteet pelissä”. Myöhemmin sain ”Digi-kehittäjä” merkkikokoelmallani hyväksilukuja ammattikorkeakoulusta. Olen erityisen ylpeä Minecraft -merkistäni. Sillä voin todentaa hallitsevani kyseisen pelin pedagogisen käytön. Uskon, että merkkiä arvostetaan työelämässä tietyissä piireissä. Onko olemassa oppilaitosta mistä voisin vastaavan suorituksen todistuksena saada? Vapaan sivistystyön puolella merkkeihin heräillään nyt. Minulla on siis ehtinyt kipinä kyteä.

Kaverina minulla on tässä työssä pitkätukkainen IT-kääpiöviikinki, joka viettää vapaa-aikansa virtuaalisia metsiä ja luolia koluten. Pelien syväsukeltaja Jorma Kettunen hakeekin myös Badgeverseen ”addiktiivisuutta” sillä ajatuksella, miten saadaan ihmiset innostumaan. Saavutuksen tunne ei ole vain turhaa ajanvietettä. Kettunen on suunnitellut merkkien visuaalisen ulkoasun ja niissä näkyy leikillisyys.

Vapaa sivistystyö vapisee uuden edessä nyt, kun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tulee hallituksen tasolta. Ei ole kyse enää siitä, halutaanko vapaan sivistystyön oppilaitoksissa lähteä tähän mukaan vai ei. Mutta kun mentävä on, meillä päätettiin tehdä tästä hauskaa!


Badgeverse -pelistä kuulet lisää Badge Finland webinaarissa 20.1.2021

Kirjoittaja
Laura Paronen
Digi- ja perustaitohankkeen koordinaattori
laura.paronen@jyrankola.fi
p. 044 797 2446

Digitaalisessa Keudassa osaamista tunnustetaan osaamismerkein

DigiKeuda

Ammatillisen koulutuksen opiskelu on tänä päivänä monipuolista osaamisen hankkimista, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jolloin opiskelija opiskelee puuttuvan osaamisen vastaamaan työelämässä tarvittavia taitoja. Puuttuvien taitojen hankinta suunnitellaan ennalta laadittavassa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä aktiivisesti.

Opiskelu voi tapahtua monipuolisesti työpaikalla, lähiopetuksessa, verkossa tai etänä. Keuda hyödyntää digitaalisuutta monialaisesti ja eri osaamistasoilla oleville tarjoten digitaalisia osaamismerkkejä osaamisen tunnustamiseen niin henkilöstölle kuin opiskelijoillensa. Keudassa osaamismerkkejä on myönnetty vuodesta 2013 alkaen.

Osaamismerkit

Keudassa voi saada osaamismerkkejä eri asioista, joita on oppinut. Oli sitten kyseessä uudet teknologiat tai vaikka koko henkilöstön keskeiset ohjelmat/sovellukset. Osaamismerkkejä onkin suoritettu kattavasti eri alueista. Mm. Digimedia-osaamismerkit koettiin suorittajien puolelta hyviksi, joista erityisesti kiiteltiin iPad ohjausta, jossa syvennyttiin mm. laitteistoon, jonka avulla teet omasta iPadista itsellesi kokonaisvaltaisen studion. 360-kamera kiinnosti myös monia, sen mahdollisuudet opetuskäytössä ovat huimat.

Lisätyllä todellisuudella voi visualisoida omia ideoitaan ja suunnitelmiaan oikeissa, aidoissa ympäristöissä. Virtuaalitodellisuuden avulla matkailualan opiskelijat pääsevät tutustumaan maailman merkittäviin kohteisiin sekä esittelemään niitä asiakkailleen. Tekoäly (kutsumme myös “tuki”älyksi) taipuu esim. kuvankäsittelyyn tai voit esim. opettaa kännykkäsi koneoppimisella tunnistamaan omat kasvosi tai esineitä vaikka kahvikupin. 3D-mallintamisen ja -tulostamisen mahdollisuuksiin on tutustuttu ja toteutettu huikeita asioita jo nyt tulostettu mm. satoja kasvomaskeja Sote-alalle. Erilaisia tarpeita on noussut esiin ja osaamista on saatu osaamismerkkien kautta tunnistettua ja tunnustettua.

Keudan Digi-Kivijalka

Opetushenkilöstön Digi-osaamista kartoitettiin ja vahvistettiin Digi-Kivijalka-testien avulla 2018-2019 välisenä aikana. Keudan henkilökunnalle on rakennettu Office365 -ympäristöön perustason digitestit, jotka on nimetty Keudan Digi-Kivijaloiksi. Uuden työntekijän perehdytykseen kuuluu olennaisesti Digi-Kivijalkatestin suorittaminen.

Kun henkilö on suorittanut kaikki Digi-Kivijalkatestin moduulit, hän hakee osaamisen tunnustamisen vahvistavaa osaamismerkkiä. Keudalaiset ovat olleet innokkaasti suorittamassa Digi-Kivijalka-merkkiä, sillä niitä onkin myönnetty noin 300 kappaletta, kertoo Digi-Kivijalan ideoinut verkkopedagogiikan kehittäjä Kari Honkonen.

DigiPajat ja -polut

Keudan Digipajat ja uuden teknologian digipolut, kuten lisätyn- ja virtuaalitodellisuuden ratkaisujen (AR ja VR) sekä 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen soveltaminen, robotiikan, tekoälyn ja uuden digimedian sekä Office 365 -palveluiden monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa ovat Keudassa nähty tärkeiksi, ja niihin on haluttu panostaa digitaalisuuden vahvistamiseksi. Erityisesti kuluneena keväänä erilaiseen digitaalisuuteen käytetyt panostukset ovat tulleet takaisin monikertaisina, sillä pystyimme vahvan digiosaamisen turvin siirtymään etäopetukseen ilman suurempia teknisiä ongelmia, iloitsee Honkonen.

Yhdessä oppiminen ja kiinnostus uuteen ovat mahdollistaneet sen, että Keudassa on suoritettu jo toistatuhatta DigiPaja -polkua. Keudan opiskelijoilleen sekä henkilöstölleen tarjoama digivalmennus ei ole ollut vain osallistumista, vaan aktiivista oppimista. DigiPaja -poluista on mahdollista saada ja hyödyntää myös osaamismerkkejä ja hyvin niitä on hyödynnettykin, sillä yli 1200 osaamismerkkiä myönnettiin ensimmäisen puolen vuoden aikana Keudan henkilöstölle ja opiskelijoille. Keudassa saa innostaa ja innostua, myös digitaalisesti, sanailee tulevaisuuden visioija Honkonen.


Kirjoittaja:
Kari Honkonen
verkkopedagogiikan kehittäjä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Open Badge Factoryn kesäterveiset

Covid badges

Koronakevät ei ole hidastanut Open Badge Factoryn (OBF) ja Open Badge Passportin (OBP) kehitystä. Voidaan jopa sanoa, että matkustamisen korvaaminen tehokkaalla verkkotyöskentelyllä on vapauttanut resursseja tuotekehitystä varten. Tuotekehitystragiamme mukaisesti olemme pyrkineet kehittämään ratkaisuja, jotka helpottavat ja monipuolistavat osaamismerkkien käyttöä. Merkkien suunnittelijoita varten on tehty Open Badge Factoryssä lukuisia parannuksia, jotka helpottavat järjestelmän käyttöä ja erityisesti aliorganisaatioiden ja isojen merkkimäärien hallintaa ja seurantaa. Parannukset oli hyvä tehdä, sillä monien asiakkaiden merkkistrategiat ovat tuottaneet hedelmää ja merkkimäärät ovat kasvaneet nopeasti.

Open Badge Factory on alusta, joka tukee erityisesti verkostoja ja niiden kehittämiä merkkiekosyysteemejä. Merkkien jakaminen organisaatioiden välillä, suosittelutoiminnot (endorsements) ja yhteisöllinen alusta Open Badge Passport ovat ratkaisuja, joilla olemme pyrkineet edistämään ekosysteemien kehittämistä. Syyskuun alussa täydennämme tätä valikoimaa tarjoamalla ilmaisen ja avoimen Wikibadges-palvelun (wikibadges.org). Wikibadges-palvelun ideana on toimia paikkana, jossa kaikki open badge -osaamismerkeistä kiinnostuneet voivat luoda yhdessä merkkejä. Olemme rakentaneet rajapinnan Wikibadges.orgin ja OBF:n välillä, joten wikibadge-merkkien myöntäminen OBF:n ja myöhemmin OBP:n kautta on jatkossa mahdollista.

Merkkien saajien käyttökokemusta on pyritty parantamaan ja alkuvuonna julkaistu PDF-merkki -ominaisuus on selvästi helpottanut open badge-merkkien vastaanottoa ja hyödyntämistä ainakin yritysasiakkaiden kannalta. Tavoitteemme on jo pitkään ollut helpottaa merkkien käyttöä niin, että kaikki merkkien saajat, erityisesti nuoret ja seniorit voisivat hyödyntää niitä luontevasti joka päivän toiminnassaan. Olemme tänä keväänä tarttuneet haasteeseen ja kehittäneet Open Badge Passportin mobiilisovelluksen, joka on parhaillaan beta-testauksessa. Näillä näkymillä julkaisemme mobiili OBP:n virallisen version syyskuun alussa ensin Android-käyttöjärjestelmälle ja sen jälkeen Applen laitteille.

Miten korona on näyttäytynyt Open Badge Passportissa?

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat tuonut esille uusia tapoja käyttää open badge -osaamismerkkejä. Mainittakoon esimerkiksi iso englantilainen terveydenhoitoalan yritys, joka on hyödyntänyt osaamismerkkejä ja Open Badge Factoryn raportointityökaluja varmistaakseen henkilökuntansa osallistumisen pakollisiin korona-koulutuksiin. Sen lisäksi monet järjestöt ovat antaneet tunnustusta työntekijöilleen ja vapaaehtoisilleen open badge -merkkien avulla. Erityisen kiinnostavaa on se, että monilla tänä keväänä luoduilla merkeillä on vahva sosiaalinen lataus. Open Badge Passportissa on julkaistu paljon merkkejä, jotka ilmaisevat ihmisten halua tukea toisiaan ja toimia yhdessä kriisiajan ongelmien ratkaisemiseksi.

Covid badges

Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita, että jotkut järjestöt tai henkilöt ovat välittäneet osaamismerkkien avulla ohjeita suojamaskien ja muiden suojavälineiden valmistamiseen. Kyseisten merkkien sisällöt eivät välttämättä ole yhtä tarkasti määriteltyjä kuin osaamisen viitekehyksiin liitetyissä osaamismerkeissä, mutta merkkien suosio on ollut ilmiselvä, ja niistä voimme oppia, että kontekstilla ja yhteisöllisyydellä on merkitystä osaamismerkkien arvon kannalta.

Korona on tuonut monille haasteita, mutta samalla myös ainutlaatuisen tilaisuuden oppia uusia taitoja. Open Badge Passportiin on vähitellen ilmestynyt merkkejä, joilla tunnistetaan ja tunnustetaan esimerkiksi opettajien etäopetustaitoja. On mielenkiintoista nähdä, että monet OBP:n käyttäjät eivät ole jääneet odottamaan muiden antamaa tunnustusta vaan he ovat hyödyntäneet OBP:n Selfie Badge -ominaisuutta ja myöntäneet itselleen merkkejä kertoakseen omin sanoin erityisosaamisestaan. Kansalaiset ovat oppineet lyhyessä ajassa paljon ja nyt olisi erityisen tärkeää, että tätä osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan, jotta siitä olisi hyötyä yhteiskunnallemme myös jatkossa. Lähikuukausina open badge- osaamismerkeille tulee olemaan valtava tilaus ja Open Badge Factory on valmis ottamaan haasteen vastaan.


Kirjoittaja: Eric Rousselle, toimitusjohtaja, Open Badge Factory

Open Badge Factory tarjoaa työkalut, joita organisaatiosi tarvitsee merkityksellisen ja kestävän Open Badges -merkkijärjestelmän toteuttamiseen. OBF on IMS Globalin sertifioima ja noudattaa standardin uusinta versiota.