Pilotointi avainasemassa osaamismerkistöjen kehittämisessä

Artikkelin kuvituskuva

Osuvat taidot -käsikirjassa avaamme pilottien merkitystä laajojen osaamismerkistöjen kehittämisessä. Mm. valtakunnallisen digitaitomerkistön lopullinen muoto rakentui pilottien avulla. Lisäksi analytiikan hyödyntäminen merkkien suorittamisessa ja seurannassa oli kehitystyön aikana merkittävässä roolissa.

Pilottien avulla testattiin osaamismerkistöä käytännössä

Ammatillisen koulutuksen oppilaitokset OSAO, Kiipulan ammattiopisto, Omnia, Sedu, Luksia ja Salpaus pilotoivat digitaitomerkistöä osana Toiminta digitaalisessa ympäristössä (TDY) tutkinnon osa-aluetta. Valmis digitaitojen osaamismerkistö kattaa kyseisen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (2 osp) ja osaamisen arvioinnin. TDY-osa-alueen sisältöjen kanssa teimme tiivistä yhteistyötä myös Opetushallituksen kanssa.

Lisäksi merkistöä pilotoitiin laajasti Digi- ja väestötietoviraston digitukitoimijoiden keskuudessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (Opintokeskus Sivis, Ahjolan kansalaisopisto) erilaisilla kohderyhmillä.

Hankeaikana toteutettiin kolme kierrosta pilotteja. Pilotit olivat kehittämistyötä, jossa käytännön testaamisten kautta todennettiin pilotoidun kohteen toimivat osat ja löydettiin edelleen kehitettävät asiat.

Oppimisympäristön merkitys osaamismerkein ohjautuvassa oppimisessa

Verkko-oppimisympäristöllä on keskeinen rooli niin osaamismerkein ohjautuvan oppimisen kehittämisessä ja käyttöönotossa kuin osaamismerkkien kehitystyössäkin. Hankeaikana hyödynnettiinkin useita eri verkko-oppimisympäristöjä, joiden teknisiä ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia avataan käsikirjassa. Koeteltuja ympäristöjä olivat Google Classroom, Microsoft Teams, Padlet ja ThingLink sekä Moodle.

Käsikirjassa avaamme eri ympäristöjen käyttöä ja hyödynnettävyyttä niin opettajan kuin merkkien suorittajankin näkökulmasta. Lisäksi tarkastelemme ympäristöjä mm. ohjauksen sekä merkkihakemusten jakamisen, arvioinnin ja seurannan näkökulmasta – näistä erityisesti seurannan keinot ovat toistaiseksi lähes kaikissa oppimisympäristöissä haasteellisia.

Analytiikan hyödyt osaamismerkkien ja oppimateriaalien käytössä ja kehittämisessä

Oppimisympäristöissä on huomattavia eroja analytiikan näkökulmasta. Jossain ympäristöissä analytiikkaan on jo panostettu, joissain se perustuu yleiseen klikkauksen tilastointiin ja kaikissa analytiikkaa ei ole vielä lainkaan. Seurantaa palvelisi, kun tehtävät olisi mahdollista ajoittaa ja edistymisen seuranta analytiikan avulla olisi helppoa, tai ylipäätään mahdollista.

Käsikirjassa käsitellään erityisesti Moodle-oppimisympäristön datan keräämiseen ja analytiikan hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia, sillä hankkeessa käytetyistä oppimisympäristöistä se tallentaa toistaiseksi eniten tietoa.

Osaamismerkkien suorittamiseen opastavia opetusvideoita on ladattu Youtubeen, joka tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia analysointiin. Videoanalytiikka sisältää mm. katseluaika- ja sitouttamisraportit, joista saatavien lisätietojen avulla opetusvideoiden kehittäminen helpottuu ja saadaan tietoa markkinoinnin saavutettavuudesta.

Käsikirjassa avataan myös tietojärjestelmien käyttöönotossa tärkeää tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyn näkökulmaa.

Käsikirjasta tukea uusien osaamismerkistöjen rakentamiseen

Huolellisesti toteutettu osaamismerkistö on kevyt ylläpidettävä. Osuvat taidot -käsikirja on erinomainen aloituspiste, kun on aika hypätä osaamismerkkien maailmaan.

Kirjoittaja

Merja Sjöblom
digiosaamisen vauhdittaja
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Digitaidot kuuluvat kaikkien arkeen – opitaan yhdessä!

Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa tunnistetaan ja tunnustetaan digiosaamista valtakunnallisilla Osuvat taidot -digitaalisilla osaamismerkeillä. Hanke järjestää kahden opintopisteen laajuisia digiperustaitokoulutuksia eri puolilla Suomea: Pääkaupunkiseudulla, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Hämeenlinnassa. 

Digiperustaitokoulutusten suunnittelussa hyödynnetään Kaikkien-mallia pedagogisena mallina ja Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmän osaamistavoitteita ja merkkejä opitun tunnustamisessa. Osaamisen tunnustamista digitaalisilla osaamismerkeillä on kokeiltu monenlaisten kohderyhmien kanssa, mm. maahanmuuttajaäitien, SPR:n Kontti-tavaratalojen työntekijöiden ja vankien kanssa. 

Osuvien taitojen merkkiperheeseen kuuluu kuusi digiperustaitojen merkkiä ja jos oppija suorittaa ne kaikki, saa hän myös Perusosaaja-metamerkin. Osaamismerkki on hyvä ja konkreettinen tapa testata opittu asia. Toisia pelillinen tapa innostaa enemmän. Kuusi oppijaamme on suorittanut kaikki kuusi osaamismerkkiä ja saavuttivat Perusosaaja metamerkin. Kaikkiaan kevätkauden koulutuksissa suoritettiin 123 osaamismerkkiä. Oppijoita koulutuksiin osallistui 68 henkilöä. 

Opittua osaamismerkeistä 

Olemme tehneet osaamismerkkien hyödyntämisestä huomioita ja havaintoja hankkeen koulutuksissa. Jaan tässä bogissa niistä olennaisimpia.  

Osaamismerkkien suorittaminen vaatii hyvää suomen kielen taitoa ja malttia. Digiperustaitojen opiskelussa on hyvä, että sanastosta löytyy tietoteknistä sanastoa. Osaamismerkkien hakemusten lukeminen ja ohjeiden ymmärtäminen ei myöskään onnistu heikolla suomen kielen taidolla.  

Osaamismerkeissä on vaativa taitovaatimus, sillä vastauksista täytyy olla 100 % oikein. Hakemuksia palautetaan usein myös täydennettäväksi. Hakemukseen palaaminen vaatii malttia ja pitkäjänteisyyttä. Vaikka kouluttajamme ovat tarkistuspyyntöviesteissä kertoneet kohdan, missä virheellinen vastaus on, kaikki tarkistuspyynnöt eivät johda merkin suorittamiseen. Tässä kohdassa on hyvä tarjota tukea oppijalle.  

Kurssikerroilla varaamme työskentelyaikaa merkkien suorittamiseen. Merkin vaatimukset kasvavat merkkien edetessä. Sovellusten käyttö ja hallinta -osaamismerkissä hakemukseen liitetään Wordilla ja Excelillä tehdyt harjoitukset. Nämä voivat olla haastavia, jos kyseiset ohjelmat tulevat tutuksi vasta koulutuksessa.  

Ensimmäisellä kurssikerralla olemme usein myös tehneet kaikille tilit Open Badge Passport -palveluun, jossa jokainen voi vastaanottaa merkit. Tämä itsessään on hyvä digitaitoharjoitus. Kuten monissa järjestelmissä tunnukset tehdään sivulla ja sen jälkeen se vahvistetaan omassa sähköpostissa.  

Maltti on valttia myös digiperustaitokouluttajalle. Merkkien suorittamiseen ja harjoituksiin tulee varata riittävästi aikaa ja monia asioita käydään katsomassa oppijan omalla laitteella. Joitakin useampaan kertaan sillä kaikki uudet asiat eivät jää välttämättä kerralla mieleen.  

Hanketta tehdään isolla toimijajoukolla 

Opintokeskus Siviksen, Kvs-säätiön, Etelä-Helsingin kansalaisopiston ja Marttaliiton neljän Marttapiirin yhteishanke toteutetaan aikavälillä lokakuu 2021 ja elokuu 2023. Siviksen koordinoiman hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tämä REACT-EU-hanke rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työikäisten ihmisten digitaalisia taitoja, jotta heidän arjessa, työssä ja opinnoissa toimiminen vahvistuu. Käytännön koulutusten lisäksi hankkeessa luodaan digiperustaitojen koulutusmalli ja koulutuksen tukimateriaali. Niiden tarkoitus on tukea kaikkia digiperustaitojen kouluttamisesta kiinnostuneiden työtä. Mallin ja materiaalin saa vapaaseen käyttöön kaikkienmalli.fi -sivuston kautta loppukeväästä 2023 alkaen. 

Kirjoittaja

Virpi Markkanen
Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen projektipäällikkö
Opintokeskus Sivis

Badge Finland -webinaarissa kuulet lisää

 17.1.2023 Työelämän digitaidot kuntoon -hanketiimi kertoo tekemästään työstä ja kokemuksista. Tervetuloa kuulolle, ilmoittaudu webinaarin tästä>>

Vauhdikas osaamismerkkisyksy alkamassa!

Näytön äärellä

Ovatko osaamismerkit jo tuttuja? Onko suunnitelmissa uuden osaamismerkistön rakentaminen tai olemassa olevan hyödyntäminen? Tarjolla on nyt runsaasti oppaita, koulutusta ja webinaareja osaamismerkkityön tueksi.

Miksi osaamismerkit?

Osaamismerkit tuovat näkyväksi monenlaista osaamista, jonka mittaaminen ja kuvailu on ollut haastavaa. Osaamista voi kertyä monella tapaa ja esimerkiksi harrastuksista kertyneitä taitoja on ollut vaikea osoittaa luotettavasti. Osaamistavoitteiden ja -kriteereiden osaamisperusteinen kuvaus tekee osaamismerkeistä loistavan tavan osoittaa osaamista. 

Osaamismerkit tukevat sujuvaa siirtymistä opinnoista työelämään ja myös myöhempiä liikkeitä vaikka alalta toiselle. Samalla helpottuu osaamista arvioivan henkilön tehtävä: Kunkin osaamismerkin kriteerit on tarkasti kuvattu, joten on helppoa tarkistaa, mitä osaamista merkki vastaa. 

Moni organisaatio käyttää jo osaamismerkkejä varmistaakseen henkilöstönsä toimintavalmiuksia. Esimerkiksi riittävä osaamistaso tietoturva-asioissa on nykyaikana välttämätön, ja lisäkoulutustarpeet on hyödyllistä tunnistaa hyvissä ajoin. 

Oppaita osaamismerkkityön tueksi

Osuvat taidot -hankkeessa (vv. 2019-2022) tuotettiin digitaitojen osaamismerkistön lisäksi erinomaisia oppaita, joita voi hyödyntää osaamismerkkien suunnittelu- ja toteuteustyössä.

Osuvat taidot -käsikirja: opas valtakunnallisen osaamismerkkijärjestelmän kehittämiseen

Oppaassa kerrotaan mitä osaamismerkit ovat, miten ne vaikuttavat oppimiseen ja mitä merkkien suunnittelussa ja käyttöönotossa kannattaa huomioida. Oppaan esimerkkinä toimii valtakunnallisen digitaitojen osaamismerkistön kehitystyö ja yhdentoista kumppaniorganisaation yhteinen matka Osuvat taidot –hankkeessa.

Valtakunnallisen Osuvat taidot -osaamismerkistön kehitystyön keskiössä olivat koulutuksessa ja työelämässä tarvittavat perusdigitaidot, joita jokainen tarvitsee yhteiskunnan eri toimintoihin osallistumiseen. Oppaan mallit ovat sovellettavissa muiden aihealueiden osaamismerkistöjen toteuttamiseen.

Osaamismerkistön hallintamalli

Hallintamalli on suunnattu osaamismerkistön jo käyttöön ottaneelle tai sitä harkitsevalle organisaatiolle.

Tiiviiseen tietopakettiin on koottu merkistön kuvaus, merkkien suorittamisen polku ja ohjeita oman organisaation myöntämien merkkien hallinnointiin Open Badge Factory -palvelussa.

Opas ohjeistaa myös, kuinka merkin suorittaja rekisteröityy Open Badge Passport -palveluun, kuinka merkkejä vastaanotetaan ja kuinka vastaanotettuja merkkejä hyödynnetään.

Badge Finland -webinaarit

Badge Finland -verkoston tavoitteena on lisätä tietoisuutta osaamismerkkien monipuolisista käyttömahdollisuuksista ja hyödyistä sekä edistää osaamismerkkien käyttöönottoa Suomessa. Verkosto myös edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä yli sektorirajojen.

Verkosto tarjoaa mm. maksuttomia webinaareja, joissa kerrotaan erilaisista tavoista hyödyntää osaamismerkkejä. Syksyn 2022 webinaarisarja on valmisteilla ja ensimmäisiin webinaareihin voi jo ilmoittautua.

Digitaitojen osaamismerkistö

Digitaitojen osaamismerkit otettiin alkuvuodesta käyttöön ja ne ovatkin päässeet hyvin vauhtiin! Merkkejä on tähän mennessä myönnetty jo yli 10 000 kappaletta ja vauhti kiihtyy. Yli kolmenkymmenen digitaitomerkkejä myöntävän organisaation joukko laajenee syksyn mittaan ja digitaitojen osaamismerkkejä myönnetäänkin hyvin erilaisille kohderyhmille työelämässä, opinnoissa ja muissa yhteyksissä.  

Ammatillisille oppilaitoksille digitaitomerkistö tarjoaa valmiin ratkaisun TDY-kurssin pakollisten osioiden osaamisen todentamiseen. Digitaitojen osaamismerkistö kattaa kyseisen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (2 osp) ja osaamisen arvioinnin. 

Kirjoittaja

Merja Sjöblom, digiosaamisen vauhdittaja, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Osaamismerkkien käytön yleistyminen näkyy myös digitaitojen tunnistamisessa

Kuvituskuva

Digitaalisten osaamismerkkien käyttö osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa yleistyy kovaa vauhtia. Tämä näkyy myös tuoreen Digitaitojen osaamismerkistön käytössä: osaamismerkkejä on myönnetty jo yli 10 000.

Digitaitojen osaamismerkistö – valtakunnallinen malli digitaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Osaamismerkistö koostuu viisiportaisesta digiosaamisen todentamisen mallista. Osaamismerkit on tarkoitettu oppilaitosten opiskelijoiden ja opetushenkilöstön, työelämän, vapaan sivistystyön henkilöstön ja asiakkaiden sekä kenen tahansa kansalaisen suoritettaviksi.

Digitaitojen osaamismerkistö koostuu kymmenestä osaamismerkistä ja viidestä koontimerkistä. Koontimerkin saa aina, kun kyseisen osaamistason kaikki osaamismerkit ja edellisen tason koontimerkki on suoritettu hyväksytysti. Osaamismerkkejä voi suorittaa osana koulutusta, mutta yhtä lailla merkin voi saada täyttämällä osaamismerkkihakemuksen, jolla osoitetaan osaaminen. Merkit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä, mutta luontevaa on edetä portaittain. Kaikissa merkeissä osaaminen osoitetaan merkkihakemuksen avulla.

Digitaitojen osaamismerksitö

Osaamismerkistö kattaa myös ammatillisten perustutkintojen Toiminta digitaalisessa ympäristössä (TDY) osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (2 osp) ja osaamisen arvioinnin. Yllä olevassa kuvassa arvosanat T1 – K5 vastaavat kyseisen osa-alueen arvosanoja.

Tutustu osaamismerkistöön

Digitaitojen osaamismerkkejä on myönnetty jo 10.000

Merkistö kehitettiin Osuvat taidot –hankkeessa vuosina 2019 – 2021. Jo hankkeen aikana digitaitoihin liittyviä perusmerkkejä myönnettiin yli 4300 kpl ja koontimerkkejä yli 1000 kpl. Digitaitojen osaamismerkit siirtyivät tuotantokäyttöön vuoden 2022 alussa, ja merkkien suoritusmäärät ovat kasvaneet koko ajan. Myös merkkejä myöntävien organisaatioiden määrä kasvaa koko ajan.

Toukokuuhun mennessä perusmerkkejä on myönnetty noin 4000 ja metamerkkejä 700 kappaletta. Pääpaino myönnetyissä merkeissä on tässä vaiheessa Perusosaaja-tason merkeissä, sillä kaikkien kymmenen merkin suorittaminen vie aikaa – niiden suorittaminen vaatii pääsääntöisesti uusien asioiden opiskelua ennen merkkihakemukseen paneutumista.

Kevään 2022 aikana myönnetyt digitaitojen perusmerkit
Kevään 2022 aikana myönnetyt digitaitojen koontimerkit

Kouluttajakoulutus antaa oikeudet arvioida digitaitojen osaamismerkkihakemuksia

Digitaitojen osaamismerkistön tueksi tarjoamme maksutonta kouluttajakoulutusta, joka tukee opettajien ja kouluttajien toimintaa digitaitojen osaamismerkkien parissa. Kouluttajakoulutuksen suorittaa jokainen henkilö, joka merkkejä myöntävässä organisaatiossa arvioi saapuvia digitaito-osaamismerkkihakemuksia.

Myös kouluttajakoulutuksen osaaminen todennetaan osaamismerkkihakemusten avulla. Koulutuksessa on kolme osioita, joista jokaisella on oma merkkihakemus. Kun kaikki kolme merkkiä on suoritettu hyväksytysti, saa henkilö Kouluttaja-koontimerkin.

Tähän mennessä jo 148 henkilöä on saanut Kouluttajan koontimerkin. Kouluttajakoulutusta tarjoaa TIEKEn lisäksi Opintokeskus Sivis

Kouluttajakoulutuksen osaamismerkit ja Kouluttajan koontimerkki

Osaamista kertyy usein huomaamattakin

Osaamista kertyy opintojen lisäksi työssä, arjessa ja vapaa-ajalla. Kaikki hankittu osaaminen on arvokasta ja hyödynnettävissä niin opinnoissa, harrastuksissa kuin työelämässäkin. Osaaminen ansaitsee tulla tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Osaamismerkit ovat kustannustehokas, helppo ja selkeä tapa tunnistaa ja tunnustaa osaamista osaamisen hankintatavasta riippumatta.

Osaamismerkkien osaamiskuvauksissa ja -kriteereissä kuvataan tarkasti ja selkeästi, millaista osaamista merkin suorittaminen edellyttää. Kuvauksen ja kriteeristön pohjalta suunnitellaan sopiva tapa osoittaa osaaminen: Hyväksytysti suoritettu koulutus, osaamismerkkihakemus tai muu tapa. Kun käytössä on monipuoliset osaamisen osoittamistavat, voidaan helposti todentaa myös aiemmin hankittu osaaminen. Parasta osaamismerkeissä on selkeiden osaamiskuvausten lisäksi niiden hyödynnettävyys! Omat osaamismerkit kerätään omaan osaamisportfolioon, maksuttomaan Open Badge Passportiin. Portfoliosta osaamismerkkejä on helppo jakaa haluamiinsa kanaviin: linkkeinä tai upotuksina, jakoina sosiaalisen median palveluihin – kuten LinkedIniin, verkkosivuina, jne. Loppukäyttäjä, esim. työnantaja tai rekrytoiva esimies, näkee konkreettisesti, mitä osaamista merkin haltijalla jo on.

Osaamismerkki kertoo konkreettisesti osaamisesta

Kuuntele yleisesittely digitaalisista osaamismerkeistä

Kirjoittaja

Merja Sjöblom, digiosaamisen vauhdittaja, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Osaamismerkit: Moderni tapa näyttää digiosaamista

Osaamismerkkejä

Ohjaus, opinnollistaminen ja osaamismerkit ovat Oikeus osata kaikille -hankkeen keskeisiä teemoja. Tässä kirjoituksessa kerromme erityisesti digitaitoihin liittyvistä osaamismerkeistä.

Osaamismerkki on digitaalinen ja visuaalinen dokumentti henkilön osaamisesta. Osaamismerkillä voidaan tunnistaa, tunnustaa ja näyttää eri tavoin hankittua osaamista. Osaamismerkillä osoitettava osaaminen voi liittyä esimerkiksi tietoon, taitoon, pätevyyteen tai johonkin tehtävään. Osaamismerkkejä voi hyödyntää oppilaitosten lisäksi monenlaiset organisaatiot ja yhteisöt.

Olemme hankekauden aikana ottaneet harppauksia osaamismerkkien käytössä kolmessa oppilaitoksessa. Kokemukset ovat olleet kannustavia. Paljon on saatu aikaan, olemme kehittäneet omia merkkejä, sekä käyttäneet muiden kehittämiä merkkejä. Olemme kokeilleet rohkeasti eri tapoja hyödyntää merkkejä, ja keränneet uteliaasti kokemuksia. Digitaitomerkkien lisäksi olemme kehittäneet erilaisia osaamismerkkejä. Matkan varrella syntyi esimerkiksi osaamismerkki, joka tukee opiskelijan urasuunnittelua ja opiskelualoihin tutustumista.

Taitotalo

Taitotalossa lähdimme osaamismerkkikokeilussa liikkeelle hyvästä tilanteesta, koska digitiimimme oli jo hankkinut Taitotaloon Open Badge Factory -alustan. Lisäksi olimme käyttäneet osaamismerkkejä sisäisissä koulutuksissa. Hankkeen aikana olemmekin keskittyneet luomaan omia osaamismerkkejä sekä pilotoineet valtakunnallisia Osuvat taidot -osaamismerkkejä.

Olemme käyttäneet Open Badge Factorya omia merkkejämme tehdessä sekä kaikkia merkkejä myöntäessämme. Kouluttajan näkökulmasta on ollut mukavaa arvioida merkkejä, kun kriteerit ovat selkeästi määritelty ja mietitty. Kovasti odottelemme, että tulevaisuus voisi tuoda tullessaan automatiikkaa osaamismerkkien tarkastamiseen. Käsipelillä useiden merkkien arviointi liukuhihnalla on joskus puuduttavaa ja hidasta. Olemme miettineet myös kiinteiden kysymysten luotettavuutta merkkihakemuksissa. On ajan kysymys, kun oikeat vastaukset ovat yleisesti tiedossa, ja merkkiä hakevilla ei välttämättä olekaan tarvittavaa osaamista. Olisikohan mahdollista rakentaa kysymyspankki, josta järjestelmä arpoo tenttijälle satunnaiset kysymykset ja automaattisesti tarkastaa oikeat vastaukset. Voisikohan tällainen toimia jatkossa osaamismerkeissä? 

Ekami

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamilla ei ollut ennen hanketta Open Badge Factory -lisenssiä eikä keskitetysti kokemusta osaamismerkeistä ylipäätänsä, mutta yhtenä hankkeen toimenpiteenä oli lisenssin hankkiminen organisaatioon. Ekamissa keskityttiin osaamismerkkitehtaan käyttöönottosuunnitelman tekemiseen, hyvien ohjauskäytänteiden luomiseen sekä opiskelijoille että opettajille sekä muutaman valmiin osaamismerkkiperheen käyttöönottoon. Näitä valmiita merkkiperheitä ovat olleet Tieken toiminta digitaalisessa ympäristössä -merkkisarja sekä Erasmus+ -hankkeessa tehtyjen Healthy Future kestävä kehitys -merkit.

Eduko

Eduko aloitti hankkeessa Aikuiskoulutus Taitajana ja oli samassa lähtötilanteessa Open Badge Factoryn osalta kuin Ekami. Nyt osaamista on hankittu, suunnitelma on luotu ja osittain toteutettukin. Eduko rakentui kahdesta oppilaitoksesta yhdistymisen merkeissä. Yhdistymisen jälkeen tavoite ja tuleva käyttäjäkunta laajenivat huomattavasti. Eduko otti myös käyttöön Tieken Digitaitojen -osaamismerkkijärjestelmän. Edukon osalta merkistö tukee myös kuntouttavasta työtoiminnasta opiskelemaan siirtyvien polkua. Se pilkkoo osaamiset pienempiin ja helpommin omaksuttaviin paloihin suuren kokonaisuuden sijaan. Työ on vielä kesken, ja merkistöä jalkautetaan kahden yhdistyneen oppilaitoksen henkilöstölle ja opiskelijoille.

Tulevaisuus vakiinnuttaa osaamismerkit

Ei ole hurjan paljon aikaa siitä, kun  osaamisen taso ainakin Office-ohjelmien osalta mitattiin tietokoneen ajokorteilla. Kun selvisi, että opiskelija on suorittanut tietokoneen ajokortin, seuravaksi kysyttiin, että onko se @-kortti, A-kortti vaiko peräti AB-kortti. Sen myötä tiedettiin, mitä tasoa opiskelijan tietotekninen osaaminen on. Osaamistasoa tarkennettiin vielä tarvittaessa kysymyksillä, joilla selvitettiin esimerkiksi sitä, mitä moduuleita korttikoulutukseen kulloinkin sisältyi. Uskomme, että samalla tavalla voimme jatkossa arvioida henkilön digitaitojen osaamista standardisoiduilla osaamismerkeillä. Tulevaisuudessa osaamismerkkien käyttäminen tulee varmasti yleistymään Suomessa. Se on jo nyt yleistynyt huimaa vauhtia. Muuttuvassa maailmassa on selkeästi tarvetta osaamisen näyttämiselle tutkintoja suppeammissa kokonaisuuksissa kuten digitaidoissa. Osaamismerkit ovat joustava ja nopea tapa todistaa omaa osaamistaan. Tutkinnoille on tietysti edelleen paikkansa laajempien ammattitaitovaatimusten näyttämisessä.

Osuvat taidot – digitaitojen osaamismerkistö

Taitotalon oppijoiden kokemuksia

Kysyimme opiskelijoiltamme kokemuksia osaamismerkin suorittamisen kokemuksesta. Taitotalossa erilaisia Digitaito-osaamismerkkejä suoritti pilottikaudella noin 50 opiskelijaa. Osaamismerkit olivat suurelle osalle opiskelijoista uusi asia. Osaamismerkkitilin luomista ei koettu vaikeaksi, ja osaamismerkin suorittaminen koettiin teknisesti helpoksi. Suurin osa opiskelijoista oli myös sitä mieltä, että suorittaisivat mielellään lisää osaamismerkkejä myöhemmin. Konkreettisia hyötyjä opiskelijat eivät osaamismerkeistä olleet vielä ehtineet saamaan, mutta useampi koki, että esimerkiksi työnhaussa oman digiosaamisen esille tuominen osaamismerkkien avulla olisi hyvä ja konkreettinen tapa tuoda omaa osaamistaan esille.

Osaamismerkkimatkamme jatkuu varmasti hankkeen jälkeen, on mahtava päästä kokeilemaan erilaisia mahdollisuuksia osaamismerkkien hyödyntämiseen. 

Kirjoittajat

Kirjoitus on kirjoitettu osana Oikeus osata kaikille -hanketta ja sen on alun perin julkaistu Taitotalon sivuilla. Kirjoittajat: 
Jani Peltola, Eduko 
Antti Avelin, Ekami 
Kaisa Hakala, Taitotalo 
Laura Hassi, Taitotalo 
Maarit Tourunen, Taitotalo

Osaamismerkki kannustaa digitukijoita tunnistamaan osaamistaan

Digituki

Yhteiskunnan digitalisoituessa jokainen meistä tarvitsee digitaitoja. Jokainen meistä tarvitsee toisinaan myös ulkopuolista tukea oman digiosaamisensa kehittämiseen. Tuen tarve voi liittyä turvalliseen toimintaan digiympäristössä, medialukutaitoon, tiedonhakuun tai vaikkapa tietyn digipalvelun käyttöön.

Yhä useampi asiakaspalvelutehtävissä toimiva kunnan, valtion, järjestön ja yrityksen työntekijä onkin viime vuosien aikana saanut itselleen uuden roolin, digitukijan roolin. Usein kyse on uudesta tavasta opastaa asiakkaita eikä digitukea antava sosiaalityöntekijä, opettaja tai työkaveri miellä itseään ensisijaisesti digitukijaksi. Usein digitaitojen opastaminen herättääkin pohtimaan omaa osaamista; onko minulla itselläni riittävä osaaminen, jotta voin opastaa muita?

Erilaiset tehtävät ja organisaatiot osaamisen määrittelyn haasteina

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) koordinoi valtakunnallista digituen kehittämistä. Tarve digituessa tarvittavan osaamisen määrittelemiselle nousi meille esiin jo vuosia sitten digituen antajien taholta. Digitukijat halusivat olla varmoja siitä, että heidän oma osaamisensa on riittävää ja oikeanlaista. Haasteena oli digituen antajien laaja kirjo: meidän täytyi löytää niin valtion viranomaista kuin järjestön vapaaehtoista yhdistävä osaaminen. Sen lisäksi oli luotava mahdollisimman monelle digitukijalle soveltuva tapa saada tukea osaamisen kehittämiseen ja tunnistamiseen.

Ratkaisuksi löytyivät osaamismerkit ja niiden avulla toteutettava osaamisen tunnistaminen. Pääsimme mukaan pilotoimaan digitaitoja kartoittavia Osuvat taidot -osaamismerkkejä. Pilotoinnilla kokosimme tietoa merkeistä niiden kehittäjille, mutta samalla haimme digitukijoille soveltuvaa digiosaamista sekä arvioimme ovatko osaamismerkit ylipäätään hyvä väline osaamisen tunnistamiseen digituen toimijoille. Neljä viidestä pilotointiin osallistuneesta digitukijasta tutustui ensimmäistä kertaa osaamismerkkeihin – samalla tavoin asia oli meillekin uusi.

Osaamismerkit koettiin kuitenkin hyväksi tavaksi tunnistaa ja sanoittaa digitaitojen osaamista. Pilotoinnin yhteydessä kokoamamme palautteen perusteella todettiin, että suurimmalle osalle digitukijoista riittävät perusdigitaidot eli Perusosaaja-merkin sisältämä osaaminen. Osuvat taidot -osaamismerkkien avulla saimme sanoitettua digituessa tarvittavan digitaitojen osaamisen.

Tunnistimme kuitenkin, ettei onnistuneessa digituessa riitä ainoastaan digitaitojen hallinta vaan tarvitaan myös taitoa ihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Yhdessä digituen verkoston kanssa määrittelimme digituen eettisen ohjeistuksen tuntemisen ja ohjausosaamisen luovan hyvän pohjan tälle. Nämä kolme osaamismerkkiä: eettinen ohjeistus, ohjaustaidot sekä digitaidot muodostavat Digitukija-osaamismerkin.

Digituen osaamismerkistö

Suosio yllätti positiivisesti

Ensimmäiset digituen osaamismerkkimme julkaisimme keväällä 2021. Yksittäiset digituen osaamismerkit yhteen kokoava Digitukija-osaamismerkki puolestaan julkaistiin elokuussa 2021. Osaamismerkkien suosio on yllättänyt odotuksemme täysin; Tällä hetkellä olemme saaneet jo yli 3 000 osaamismerkkihakemusta ja lähes päivittäin saamme uusia hakemuksia.

Osaamismerkkien avulla osaamisen tunnistaminen on helppoa niin yksittäisille digitukijoille kuin digitukea tarjoaville organisaatioillekin. Osaamismerkkien hankkiminen on vapaaehtoista. Niiden hyödyt on kuitenkin tunnistettu ja tällä hetkellä muutamat järjestöt ja esimerkiksi Vantaan ja Espoon kaupungit suosittelevat digituen osaamismerkkien hankkimista digituen tehtävissä toimiville työntekijöilleen. Digitukijoiden oma osaamismerkki kannustaa ja rohkaisee digitukijoita luottamaan omaan osaamiseensa. Tästä hyötyy luonnollisesti digitukija itse, mutta ennen kaikkea digitukea tarvitseva asiakas.

Kirjoittaja

Erityisasiantuntija Mirva Gullman, Digi- ja väestötietovirasto

OBF:yn Pro+ Space -palvelu organisaatiotason osaamismerkkistrategian kehittämiseksi

OBP ja OBF logot

Open Badge Factory -tiimin tehtävänä on kehittää ratkaisuja, jotka tukevat sekä Open Badge -merkkejä myöntävien organisaatioiden, että merkkien vastaanottajien ja käyttäjien tarpeita. Open Badge -osaamismerkkien käytön yleistymisen myötä olemme havainneet, että monet organisaatiot Suomessa ja mailmalla käyttävät osaamismerkkejä henkilöstön osaamisen kehittämisen apuna. Olemmekin ennakoinneet, että myöntämisen työkalujen lisäksi monet asiakkaat tulevat tarvitsemaan monipuolisia ratkaisuja, joilla ne pystyvät seuraamaan ja arvioimaan osaamismerkkistrategiansa vaikutuksia ja kehittämään sitä. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että organisaatiolla pitäisi olla mahdollisuus asettaa merkkien avulla tavoitteita tietyille ryhmille (esimerkiksi kaikilla henkilöstön jäsenillä pitäisi olla GDPR-osaaja merkki) ja mitata missä määrin organisaation tavoitteet ovat toteutuneet.

Tukeaksemme osaamismerkkien käyttöä henkilöstöhallinnon tarpeisiin olemme käynnistäneet puolitoista vuotta sitten ison kehitysprojektin, joka on juuri valmistumassa. Projekti oli alunperin nimeltä OBF Enterprise, mutta se sai uudeksi nimekseen OBF Pro+ Space, koska se rakentuu OBF Pro:n ja Open Badge Passportin Space (ympäristö) -palveluiden yhdistämisestä.

Henkilökohtaisesta ympäristöstä kohti jäsenympäristöjä

Alunperin Open Badge Passport on henkilökohtainen ja yhteisöllinen ympäristö, jossa merkin saajat voivat säilyttää ja hallinnoida omia merkkejään, jakaa niitä Passissa tai sen ulkopuolelle, luoda mikro-portfoliota, suositella muiden merkkejä ja saada omiin merkkeihinsä muiden suositteluja. Ympäristö (space) on yhtä organisaatiota varten luotu “dedikoitu alue” Open Badge Passportin sisällä. Ympäristöllä on asiakkaan brändin mukaan personoitu login-sivu ja se tukee erilaisia SSO-kirjautumistapoja, kuten esimerkiksi HAKA-kirjautumista.

Ympäristö tarjoaa jäsenilleen, “suodatetun näkymän”, jossa näkyy vain kyseisen yhteisön jäsenet ja heidän merkkinsä. Tämän ansiosta käyttäjät löytävät helposti heille osoitetut merkkihakemukset ja merkkipolut ja pystyvät helpommin seuraamaan muita jäseniä ja antamaan tai vastaanottamaan suositteluja. Ympäristö ei kuitenkaan ole suljettu tila, sillä kaikilla jäsenillä on mahdollisuus navigoida vapaasti Open Badge Passportissa ja yksi käyttäjä voi olla jäsen useissa ympäristöissä.

Organisaation kannalta oma ympäristö tarjoaa työkaluja, joilla se voi asettaa osaamisen kehittämisen tavoitteita ja seurata niiden toteutusta. Käytännössä se tarkoittaa, että ympäristön suunnittelijat (creator) osoittavat tietyille valituille jäsenille, ryhmille tai kaikille ympäristön jäsenille organisaation OBF-ympäristössä luotuja merkkejä ja merkkihakemuksia. Kun jäsen hyväksyy hänelle osoitetun tavoitteen, se siirtyy hänen henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa, ja samalla ympäristön adminit ja suunnittelijat pystyvät seuraamaan miten heidän osoittamansa tavoitteet toteutuvat. Tavoitteiden asettelussa oppimispolkujen merkitys korostuu, joten olemme kehittäneet ympäristöön työkalun nimeltä Minimap, joka mahdollistaa polkujen esittämisen graafisessa muodossa. Minimap muistuttaa metrokarttaa. Siinä on asemia, joihin voi liittää sekä oman organisaation kehittämiä merkkejä ja merkkihakemuksia että myös Open Badge Passportissa olevia organisaation partnerien merkkejä. Näin ympäristö tukee myös eri organisaatioiden välistä yhteistyötä ja yhteisten oppimispolkujen rakentamista.

OBF Open spaces

Pro+ Space -palvelu on ollut syksystä 2021 lähtien pilottikäytössä. Ensimmäiset asiakkaat ovat korkeakouluja, järjestöjä ja niiden verkostoja. Omia ympäristöjä ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi isot ranskalaiset territoires apprenant (oppivat maakunnat) -verkostot ja  Luxembourgin valtakunnallinen kouluverkosto (Edupass.lu). Kuten alussa kerroin, henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskiössä monien suomalaisten oppilaitosten ja järjestöjen osaamismerkkihankkeissa, joten uskon vahvasti, että Pro+ Space -palvelu pystyy tarjoamaan niille mahdollisuuden käyttää osaamismerkkejä yksilökohtaisen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen lisäksi myös organisaatiotason osaamisstrategian vaikuttavuuden arviointiin ja johtamiseen. Ympäristön käyttömahdollisuudet eivät kuitenkaan rajoitu henkilöstön osaamisen kehittämiseen, vaan sen avulla voidaan myös kehittää ja johtaa esimerkiksi oman opiskelija- tai jäsenkunnan osaamisen kehittämistä.

Tule webinaariin, niin kuulet lisää

Jos olet kiinnostunut kuulemaan enemmän Pro+ Space -palvelusta ilmoittaudu mukaan webinaariin, joka pidetään tiistaina 15.2 klo 14.00.

Kirjoittaja Eric Rousselle on Open Badge Factoryn toimitusjohtaja

Digitaitojen valtakunnallinen osaamismerkistö – valmis malli digitaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Artikkelin kuvituskuva

Osuvat taidot -hankkeessa kehitetty valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö on valmistunut. Organisaatiosi voi nyt ryhtyä merkkien myöntäjäksi.

Digitaitojen osaamismerkistö koostuu kymmenestä perusmerkistä, jotka on jaettu viidelle osaamistasolle. Jokaisesta hyväksytysti suoritetusta tasosta saa metamerkin osaamisen todisteeksi. Digitaitojen osaamismerkit on tarkoitettu yhtälailla opiskelijoiden, opetushenkilöstön, työelämän, vapaan sivistystyön henkilöstön ja asiakkaiden tai kenen tahansa kansalaisen suoritettaviksi.

Organisaatio pääsee myöntämään digitaitojen valtakunnallisia osaamismerkkejä, kun

Tämän jälkeen organisaatio voi tilata merkistön tilauslomakkeella. Tutustu merkistöön ja sen tilaamiseen TIEKEn verkkosivuilla.

Osaamismerkistön myöntäjän kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutuksesta saa hyvän tietopaketin osaamismerkkien suunnittelusta, myöntämisestä ja koko osaamismerkkikonseptista. Lisäksi kouluttajakoulutus tukee osallistujien toimintaa Osuvat taidot -digitaitojen osaamismerkkien parissa ja antaa arvioijan oikeudet osaamismerkistöön.

Kouluttajakoulutus sisältää kolme aihealuetta, joista jokaisesta järjestetään tunnin mittainen verkkokoulutus:

  • Digitaaliset osaamismerkit
  • Osaamismerkkiohjelmistot (Open Badge Factory ja Open Badge Passport)
  • Osuvat taidot -arvioija

Kouluttajakoulutuksessa hankittu osaaminen todennetaan osaamismerkkihakemusten avulla. Jokaisella kolmella aihealueella on oma merkkihakemus. Kun kaikki kolme merkkiä on suoritettu hyväksytysti, saa koulutuksen suorittanut Osaamismerkkiosaajan metamerkin.

Kouluttajakoulutus on osallistujille maksuton. Koulutusta voivat tarjota sekä TIEKE että Opintokeskus Sivis.

Lisätiedot

Verkkosivut: tieke.fi/digitaitomerkistö

Merja Sjöblom, merja.sjoblom[at]tieke.fi

Osaamismerkeistä iloa oppimiseen! Osaamismerkit Luksiassa

Osaaminen ja sen tunnistaminen ovat tärkeitä asioita nykyisessä ammatillisessa opiskelumaailmassa. Meillä on jo paljon osaamista ja jollain tavoin sitä pitää tuoda näkyväksi. Yksi keino on osaamismerkkien suorittaminen. Kun sinulla on jo osaamista, voit tuoda sen esille ja suorittaa osaamismerkin. Sillä, mistä olet osaamisen hankkinut, ei ole merkitystä. Osaamismerkkien myötä saadaan oppimiseen uusi ulottuvuus konkreettisen merkin muodossa.

Pelillisyyttä ja sopivasti kilpailuhenkeä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä osaamismerkkejä voivat suorittaa niin opiskelijat kuin opettajat ja muu henkilöstö sekä työpaikkaohjaajat. Jokaiselle kohderyhmälle löytyy osaamismerkein tunnistettavaa osaamista. Osaamismerkit tuovat opiskeluihin mukaan pelillisyyden ja sopivaa kilpailuhenkeä, kun vertaillaan, kuka on jo suorittanut merkkejä.

Käänteisen oppimisen osaamismerkki

Opettajat voivat suorittaa Käänteisen oppimisen osaamismerkin. Käänteisen oppimisen (tai luokkahuoneen) eli Flipped Learning:n ideaa lähdettiin työstämään Luksiassa kansainvälisessä FLIP-IDEAL- Flipped Learning in Adult Education Erasmus+ projektissa (2018-2020).

Mukana oli yhteistyökumppaneita Irlannista, Belgiasta, Alankomaista, Iltaliasta ja Sloveniasta. Projekti kesti parisen vuotta ja sen aikana saatiin aikaan monenlaisia tuloksia. Loimme yhdessä Moodle-kurssin, jossa käänteistä oppimista kuvattiin niin teorian kuin käytännönkin kautta. Tämän kurssin avulla pystyy tutustumaan käänteisen oppimisen ideaan ja saa käytännön esimerkkejä sen hyödyntämisestä. Kurssin päätteeksi on mahdollista hakea osaamismerkkiä. Näitä merkkejä onkin jo suoritettu jonkin verran.

Tiina Vesanen ja Riikka Suhonen valmistautuvat FLIP-IDEAL -projektin levitysseminaariin

Seuraava askel meillä Luksiassa on osaamismerkkien käyttöönotto laajemmin opettajien ja henkilökunnan osaamisen tunnistamisessa sekä osaamisen kehittämisessä.

Osuvat taidot -osaamismerkit osaksi TDY-opintoja

Luksian on myös mukana Osuvat taidot -ESR-projektissa, jossa luodaan osaamismerkkejä Toiminta digitaalisessa ympäristössä (TDY) -opintoihin. Luksia on pilotoinut osaamismerkkejä useamman ryhmän voimin.

Kyselimme opiskelijoilta kokemuksia ja kommentteja hankkeen Moodle-kurssista ja merkkien suorittamisesta. He olivat pääosin tyytyväisiä merkkeihin ja kurssiin. Vastauksista huomasi selkeästi eroa sen mukaan kuinka paljon opiskelijoilla oli kokemusta ennen kurssin suoritusta. Ne, joilla oli kokemusta ja osaamista, kokivat kurssin helpoksi ja nopeaksi suorittaa. Toiset taas kokivat varsinkin tietyt asiat vaikeaksi. Ja useampi totesi, että tehtävät vaikeutuvat edetessä. Ja tämähän on juuri tarkoitus.

Opiskelijoiden mielestä itseopiskelu oli hyvä tapa, kun voi käydä materiaalia läpi ja tehdä tehtäviä omaan tahtiin. Ja vaikka osaamista oli ollutkin jo ennestään, silti kurssilta oli tarttunut mukaan uutta osaamista. Sekä osaamismerkkejä, jotka olivat useimmille opiskelijoille ihan uusi tuttavuus.

Uudistetun työpaikkaohjaajakoulutuksen osaamismerkit

Työpaikkaohjaajakoulutusta kehitettiin tälle vuodelle asiakaslähtöisesti palautteiden perusteella ja uusiutuneeseen koulutukseen liitettiin osaamismerkit.

Uusiutunut koulutus koostuu viidestä osiosta, joista osaamismerkkejä voi hakea. Viidestä osaamismerkistä muodostuu metamerkki, Osaava työpaikkaohjaaja.

Merkkien hakuaktiivisuus näyttää hyvältä, ja osaamismerkkejä työpaikkaohjaajille on tänä vuonna myönnetty jo yli neljäkymmentä.


Kirjoittajat

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Tiina Vesanen, Terhi Matikainen, Marianne Seppä, Riikka Suhonen

Kuulet lisää Luksian osaamismerkeistä Badge Finland -webinaarissa tiistaina 25.5. klo 14. Ilmoittaudu mukaan tästä >>

Peruskoulujen opettajat todentavat digiosaamistaan osaamismerkein

Osaamismerkit opetuksessa

Osaamismerkillä tehdään näkyväksi se digiosaaminen, jota peruskoulujen opetushenkilöstöllä on.

Opetushenkilöstö näyttää osaamisensa kuudella erilaisella digitaalisen osaamisen alueella. Näitä taitoja ovat esimerkiksi opetusteknologia oppimisprosessissa, ohjelmointi ja algoritminen ajattelu sekä etiikka, moraali ja tekijänoikeudet.

“Osaaminen liittyy vahvasti työelämätaitoihin, miten hyödynnät teknologiaa yhteistyöskentelyssä tai miten käytät esimerkiksi algoritmista ajattelua ongelman purkamisessa.”, taustoittaa digitaalisen kehityksen projektipäällikkö Mira Mämmi.

“Myös älypuhelimen hyödyntäminen työskentelyvälineenä siinä missä läppäriä tai muistivihkoa, on hyvä taito oppia ja ennen kaikkea opettaa. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat heitä tulevaisuuden opinnoissaan ja töissään.”, Mämmi jatkaa.

Esittelyvideo osaamismerkkien suorittamisesta

Peruskoulun opetussuunnitelma edellyttää opetushenkilöstöltä entistä enemmän digitaalisia taitoja, jotta tasa-arvoinen digioppiminen kouluissa mahdollistuu.

Osaamismerkkien kautta hankittavan osaamisen sisältöihin ja oppimistapaan voi tutustua myös uuden esittelyvideon avulla. Videolla lahtelaiset luokanopettajat Krista Liuttu ja Juha Suontama kertovat osaamismerkkien suorittamisesta sekä sitä kautta hankittavan osaamisen merkityksestä omaan työhönsä. Videossa mukana on myös Harjun koulun 3AB-luokan oppilaita.

Lahden kaupungissa käytetään digitaalisia Open Badge -osamismerkkejä, joista voi tulostaa todistukset ja jotka halutessaan kerääntyvät Open Badge Passport -palveluun. Palvelussa voi vastaanottaa, tallentaa ja jakaa osaamismerkkejä sekä tehdä niiden avulla omaa kokonaisosaamista kuvaavan CV:n.

Tutoropettajat osaamisen tukena

Osaamisen kehittämisen tukena toimivat tutortoiminnasta innostuneet Lahden peruskoulujen opettajat. Tutoropettajat edistävät opetussuunnitelman toteutumista kouluissa, tukevat opettajia uuden pedagogiikan käyttöön ottamisessa sekä järjestävät ohjausta tieto- ja viestintäteknologian käytössä erilaisissa pedagogisissa tilanteissa. Tänä lukuvuonna tutoropettajat toimivat osaamisen tuen lisäksi osaamismerkkien todentajina.

Osaamismerkeillä hankittu osaaminen vahvistaa ammattitaitoa

Osaamismerkit suorittamalla voi osoittaa hallitsevansa tämän päivän työelämässä tarvittavia digitaalisia osaamisalueita. Tällainen osaaminen on hyödynnettävissä laajasti erilaisissa työtehtävissä ja organisaatioissa.

“Henkilöstön osaamiseen panostaminen on keino sitouttaa ja samalla varmistaa, että meillä on osaavaa väkeä töissä”, sanoo aluepäällikkö Mauno Väänänen Lahden perusopetuspalveluista.

“Toivomme tämän lisäävän kiinnostavuuttamme työnantajana ja houkuttelevan myös uusia opetusalan ammattilaisia hakeutumaan meille töihin.”

Lisätietoja

Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue
Lasten ja nuorten kasvun vastuualue, Yhteiset palvelut
Mira Mämmi, projektipäällikkö, digitaalinen kehitys, puh. 044 018 7148


Artikkelin kuvassa lahtelaisesta Kasakkamäen peruskoulusta luokanopettaja Juha Suontama, joka kertoo Lahden perusopetuksen osaamismerkkien esittelyvideolla osaamismerkkien suorittamisesta.

Kuulet lisää Lahden kaupungin tutoropettajista Badge Finland -webinaarissa 21.4.2021 klo 14. Ilmoittaudu mukaan tästä >>